Трета версия на План за възстановяване и устойчивост на България. 871,7 млн. лева за компонент „Устойчиво селско стопанство“.

Трета версия на План за възстановяване и устойчивост на България. 871,7 млн. лева за компонент „Устойчиво селско стопанство“.

Трета версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България от 16.04.2021 г. е публикувана в портала на Министерски съвет www.nextgeneration.bg. Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от...
До 23 юни тече допитване на ЕК по промоционалната политиката на ЕС за селскостопански и хранителни продукти

До 23 юни тече допитване на ЕК по промоционалната политиката на ЕС за селскостопански и хранителни продукти

Европейската комисия (ЕК) провежда публична консултация „Селскостопански и хранителни продукти от ЕС — преглед на политиката за насърчаване в рамките на ЕС и извън него“ Политиката на ЕС за насърчаване на селското стопанство помага на земеделските производители и...
17 май- 15 юни: Прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВ 2019-2023

17 май- 15 юни: Прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВ 2019-2023

От 17 май до 15 юни 2021 г. ще се проведе прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВС 2019-2023).   По мярката се...
Отговарящите на Нитратната директива ферми от нитратно уязвимите зони ще могат да кандидатстват по 4.1 за надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор

Отговарящите на Нитратната директива ферми от нитратно уязвимите зони ще могат да кандидатстват по 4.1 за надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор

Съответствието на земеделските стопанства с изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета и други регулаторни изисквания ще бъде обследван при подаване на проектното предложение в предстоящия прием по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020, който се очаква да започне на 19...
Отговарящите на Нитратната директива ферми от нитратно уязвимите зони ще могат да кандидатстват по 4.1 за надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор

Подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020: Приключи предварителното класиране на 647 проекта от целевия прием. Тече 14-дневен срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че днес приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008  „Целеви прием за земеделски стопани в...
17 май е индикативната дата за старат за приема по подмярка 4.2 на ПРСР. До 29 април е обсъждането на проектонасоките!

17 май е индикативната дата за старат за приема по подмярка 4.2 на ПРСР. До 29 април е обсъждането на проектонасоките!

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 са...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!