Общо 47 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на МИГ в страната по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER/ВОМР на ПРСР 2014-2020:

 1. BG06RDNP001-19.159 – „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 2. BG06RDNP001-19.180 – МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ – М 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 3. BG06RDNP001-19.215 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 4. BG06RDNP001-19.238 – МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 5. BG06RDNP001-19.246 – МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 6. BG06RDNP001-19.307 – МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 7. BG06RDNP001-19.314 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 8. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 9. BG06RDNP001-19.328 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“
 10. BG06RDNP001-19.428 – „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица – Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“
 11. BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 12. BG06RDNP001-19.503 – МИГ – Белово Септември Велинград – Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“.
 13. BG06RDNP001-19.524 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“
 14. BG06RDNP001-19.546 – МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 15. BG06RDNP001-19.566 – „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 16. BG06RDNP001-19.575 – МИГ Свиленград Ареал – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 17. BG06RDNP001-19.584 – „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 18. BG06RDNP001-19.591 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 4.1. ‘’ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
 19. BG06RDNP001-19.599 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 20. BG06RDNP001-19.600 – МИГ Момчилград – Крумовград – мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 21. BG06RDNP001-19.613 – СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 22. BG06RDNP001-19.615 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 23. BG06RDNP001-19.632 – МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 24. BG06RDNP001-19.633 – МИГ Балчик–Генерал Тошево – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”
 25. BG06RDNP001-19.635 – МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 26. BG06RDNP001-19.636 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 27. BG06RDNP001-19.639 – Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 28. BG06RDNP001-19.645 – Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.
 29. BG06RDNP001-19.646 – МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 30. BG06RDNP001-19.650 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 31. BG06RDNP001-19.654 – Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 32. BG06RDNP001-19.655 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 33. BG06RDNP001-19.656 – МИГ ЛОМ Мярка 4 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ – 2022
 34. BG06RDNP001-19.657 – МИГ – Тунджа – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 35. BG06RDNP001-19.658 – МИГ – Белово Септември Велинград – – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 36. BG06RDNP001-19.659 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 37. BG06RDNP001-19.661 – МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”
 38. BG06RDNP001-19.663 – Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
 39. BG06RDNP001-19.665 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 40. BG06RDNP001-19.666 – МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 41. BG06RDNP001-19.671 – МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.
 42. BG06RDNP001-19.673 – МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 43. BG06RDNP001-19.681 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 44. BG06RDNP001-19.682 – „МИГ САМОКОВ– Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 45. BG06RDNP001-19.683 – МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”
 46. BG06RDNP001-19.684 – МИГ Бяла Слатина Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 47. BG06RDNP001-19.685 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

31 декември е 3-ти краен срок за подаване на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР

 

Към момента в процес на обществено обсъждане е 1 процедура на МИГ, която предстои да стартира (по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР  водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014-2020):  BG06RDNP001-19.677 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 01.11.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!