В периода 15 юли- 19 август 2022 г. приключиха процедурите за обществено обсъждане на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква Управляващият орган на ПРСР (УО) да публикува Заповеди и актуализирани Насоки:

  1. BG06RDNP001-6.001 – по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 (приемът се проведе в периода 12.03.2018 г.- 14.06.2018 г.);
  2. BG06RDNP001-9.001по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ за удължаване до 15 септември 2025 г. на срока за изпълнение на проектите.

На 27 октомври 2022 г. приключи общественото обсъждане на промени в Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 (приемът се проведе в периода 2 април- 3 юли 2020 г.). Очаква се УО да публикува Заповед и актуализирани Насоки по процедурата.

До 07 ноември 2022 г. тече общественото обсъждане на следните 4 процедури по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, с които се удължава до 23 декември 2022 г. крайният срок за кандидатстване в ИСУН 2020 и се предоставя НОВА възможност на кандидатите да се открие процедура за избор на изпълнител на дейности по проекта по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и преди сключването на административен договор:

  • № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
  • № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
  • № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
  • № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.

След приключване на общественото обсъждане се очаква УО да публикува Заповеди и актуализирани Насоки по 4-те процедури от подмрка 7.2 на ПРСР 2014-2020.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

*Публикацията е актуализирана на 01.11.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!