Приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 ще се проведе в периода от 8 април до 14 май 2021 г.

Това събищи днес Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда (ОД на ДФЗ) по местонахождение на животновъдния обект.

*👉Образец на заявление за подпомагане/плащане за 2021 г. по мярка 14 на ПРСР. До 14 май е кандидатстването!

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием  е в рамките на финансовите средства по мярката и е до размера на левовата равностойност на 14 032 902 евро. Подробните изисквания и наборът документи за участие по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г (последно обнародвани промени в ДВ бр. 17 от 26.02.2021 г.,в сила от 26.02.2021 г.). Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие са публикувани в👉 сайата на ДФЗ.

Основни нормативни промени в марка 14 от 2021 г.

  • въвеждат се по-високи нива  на подпомагане по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ и подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, приложими за кампания 2021 и след нея;
  • въвежда се ново изискване при промяна на обстоятелствата в становището, издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, да се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
  • прецизира се текста чрез допълнението, че заявление за подпомагане/плащане ще е по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА и на МЗХГ; в тази връзка се отменя Приложение № 4 (съдържащо образец на заявление за подпомагане/плащане).

 

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път през настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент.

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат ЕПЖ и ДПЖ, трябва да са регистрирани (чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВД).

За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. В тази връзка е необходимо за временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД.

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг.”

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти (ЖО), трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

Стопаните трябва предварително да запазят час за подаване на документите.

Часовете ще се записват по телефон или електронна поща на съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. Промяната се прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19.

👉 ЗАПОВЕД на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА

Източник: ДФЗ; МЗХГ

*Публикацията е актуализирана на 22.04.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!