Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 09 септември 2021 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020“.

На публичната покана на ЗУ на НСМ се отзоваха 19 участника: земеделски производители от различни производствени направления, представители на асоциации, съветнически служби и консултанти, експерти от Управляващия орган на ПРСР 2014-202 (УО) и ДФЗ.

Постигнатите основни цели от проведената работна среща са: създадени условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020; набрани предложения от широк кръг заинтересованите страни за подобряване на прилагането на Програмата, пряко адресирани до УО чрез участвалия експерт; идентифицирани нови механизми за: подобряване на публичния имидж на ПРСР, прозрачността и ефективността на работа на администрацията, облекчаването на административната тежест, необходими нормативни промени; мобилизирани заинтересовани страни в тематичната работа на НСМ и ЗУ.

Работната среща започна с презентация на ключов експерт от ЗУ на НСМ за основните изводи от последващата оценка на ПРСР 2007-2013 и основните изводи от текущата оценка, напредъка  в изпълнението на ПРСР 2014-2020. За целите на дискусията експертите на ЗУ запознаха участниците с обобщена  информация, която екипът е получил в рамките на 3 годишната си работа от широк кръг заинтересовани страни като обратна връзка за ПРСР, която периодично е докладвана на УО. В рамките на деня ЗУ получи различни идеи и предложения – както по време на презентациите и дискусиите, така и по време на разговорите в кафе-паузата и обяда. Според участниците, прилагането на голям набор от мерки по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 показва: желание да се угоди на всички- практиката обаче показва, че намаляване на броя на подмерките и отразяване нуждите, чрез практическо идентифициране, ще даде добра основа за по-добра успеваемост и принос; мерките трябва да са по-малко и да са разписани по целесъобразност; затруднява се администрирането; големият брой мерки води до административна тежест и забавяне в обработката.

Като основен проблем в края на настоящия програмен период 61 % да е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014- 2020, участниците посочват: влиянието на честите политически смени; ЗУСЕСИФ, ИСУН, увеличения брой прилагани мерки, сложността на изискванията и проверките; недостиг на административен капацитет, за да се извършва работата качествено и нормативно определените срокове. Участвалите изтъкват необходимостта от законови промени в ЗУСЕСИФ, с които да бъдат решени настоящите проблеми при прилагането на ПРСР 2014-2020, както и да се постигне максимална съвместимост на двете информационни системи ИСУН и ИСАК (да се избегне двойната работа в тях), както и да се интегрира ИСУН с други информационни платформи за служебно изискване на информация. Подчертано бе, че от гледна точка на кандидатите не се намалява тежестта с електронното подаване на проектите в ИСУН, тъй като всеки един документ се принтира, подписва и се сканира, което не е улеснение.

Като основни проблеми/ефекти от прилагането на ПРСР 2014-2020 чрез ИСУН 2020, участниците посочиха: много сканирани документи, трудна комуникация; забавяне в разглеждането на проектите заради разписаните правила за оценка в ЗУСЕСИФ; двойна административна тежест (дублиране на усилия при работа в двете среди) + ел. комуникация с бенефициентите- комуникацията само през ИСУН, особено когато одобрението на проекти се бави с по 3 г., създава условия за изпускане на важни срокове (особено, ако бенефициента е с ограничен достъп до пощата си и/или интернет) и дисквалифициране само по тази причина- постъпи предложение за известяване от ИСУН чрез sms, както и предложение, преди започване на прием, да се направи симулация на виртуален проект и да се мине по всички етапи на процедурата по прием, одобрение, договориране и отчитане.

Според участниците, за подобряване програмирането и прилагането на мерките от ПРСР 2014-2020, следва също така: да се направи подробен анализ от прилагането на всяка мярка/подмярка, да се извлекат уроци и да се оцени постигнатото, въз основа на което да се подобри дизайна, да се намали административната тежест и да се направят нови критерии за оценка; ранно обявяване на приеми и разпределение във времето, което да е съобразено от една страна с естеството на стопанската работа на бенефициентите (особено фермерите) и от друга- с натовареността на ДЗФ, текущи кампании и др. приеми; да осигури необходимия административен капацитет на ДФЗ; да се разработват по-ясни правила, без изменения по време на приема; МЗХГ да дава време за по-дълго детайлно обществено обсъждане на мерките преди старта им (а не само по 1 седмица)- указанията да се разписват по-дълго, да се обмислят и обсъждат със заинтересованите страни, да бъдат кратки и ясни, без да се налага задаване на стотици въпроси и разяснения на УО (приоритетните инвестиции са свързани с все по-сложно законодателство, изискващо допълнителни проучвания от самия УО, при това в рамките на текущ прием); разясненията на УО да ясни и точни и да няма субективно мнение; в бъдеще ако практиката въпроси и отговори продължи, да се предвиди търсенето на административна отговорност за отговори, които противоречат на нормативната уредба и дописват и променят първоначалните насоки; унифициране на документите и процедурите- различни приеми в ИСУН по една и съща мярка са много различни и допълнително бави оценката и договорирането (изисквания, документи, контролни листи и пр.).

Посочено бе, че информацията за задълженията на бенефициентите при изпълнението и мониторинга  на проекти по ПРСР 2014-2020 не е достатъчна, достъпна и ясна- предложено бе разработка на инструкции за всеки прием МЗХГ/ДФЗ, които да дават подробни указания за вида на предоставената информация, както и да има чек-лист мониторинг предварително. Посочена бе необходимостта от унифициране на проверките на място, от една страна по отношение на изискуемите документи (проверяващи от един регион искат едни документи, от друг – други за една и съща по вид проверка), от друга – в един и същ период проверки от различни институции с крайна цел- илюстрирано бе с примери за установяване на брой животни (БАБХ, МЗХГ – за групи по М 9, ДФЗ – различни по различните схеми).

По време на заключителната част на срещата участниците се обединиха около мнението, че подобни срещи ЗУ на НСМ трябва да провежда по-често и с участие в тях да се ангажират министър, ресорен зам.-министър и от УО, както и ръководството на ДФЗ, за да отчитат веднага проблемите и да се предприемат навременни действия за решаването им.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!