Европейската комисия (ЕК) публикува на 22.06.2022 г. своето предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно възстановяването на природата.

Предложението за регламент на ЕК (Предложение за регламент – COM(2022)304) е в изпълнение на целите на Стратегията за биоразнообразие за 2030 г. и предлага правно обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми в ЕС.

В оценката на Стратегията за биологичното разнообразие до 2020 г. като причина за неуспеха на възстановяването на екосистемите беше посочен фактът, че целите бяха доброволни, а не правно обвързващи. Последващата липса на ангажираност и политически приоритет са основни пречки пред разпределянето на средства и ресурси за възстановителните дейности.

Целта на предложението е да се даде възможност ЕС да действа незабавно и да започне възстановяването на екосистемите въз основа на обвързващи цели и задължения, които вече да могат да бъдат измервани и наблюдавани. Това ще гарантира, че държавите членки могат да започнат незабавно работата по възстановяването.

Допитването на ЕК по предложения проект на регламент е отворено за предоставяне на обратна връзка до 22 август 2022 г. (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

 

Предложението на ЕК е ключова стъпка за избягване на срива на екосистемите и за предотвратяване на най-тежките последици от изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Възстановяването на влажните зони, реките, горите, пасищата, морските екосистеми, градската среда и видовете, които ги обитават, в ЕС е изключително важна и икономически ефективна инвестиция: по отношение на продоволствената сигурност, устойчивостта спрямо изменението на климата, здравето и благосъстоянието.

ЕК предлага първото по рода си законодателство, което изрично е насочено към възстановяване на природата в Европа, за възстановяване на 80 % от европейските местообитания, които са в лошо състояние, и връщане на природата във всички екосистеми — от горската и земеделската земя до морските, сладководните и градските екосистеми. Съгласно настоящото предложение на ЕК, за всяка държава членка ще се прилагат правно обвързващи цели за възстановяване на природата в различните екосистеми, които допълват съществуващите закони. Целта е до 2030 г. да бъдат обхванати най-малко 20 % от сухоземните и морските зони на ЕС с мерки за възстановяване на природата и в крайна сметка те да обхванат всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване до 2050 г.

Според ЕК, с регламента ще се увеличи съществуващият опит с мерките за възстановяване на природата, като например възвръщане на дивата природа, засаждане на дървета, екологизиране на градовете и инфраструктурата и премахване на замърсяването, за да се даде възможност за възстановяване на природата. Възстановяването на природата не е равнозначно на опазване на природата и не води автоматично до повече защитени зони. Въпреки че възстановяването на природата е необходимо и в защитените зони поради все по-лошото им състояние, не всички възстановени зони трябва да се превърнат в защитени зони. Повечето от тях няма да бъдат, тъй като възстановяването не изключва икономическата дейност. Възстановяването има за цел да се живее и произвежда заедно с природата чрез възстановяване на повече биологично разнообразие навсякъде, включително в районите, в които се извършва икономическа дейност, като например стопанисвани гори, земеделска земя и градове.

Според ЕК, възстановяването е тясно свързано с всички слоеве на обществото и е от полза за тях, то трябва да се извършва в рамките на приобщаващ процес и има особено положително въздействие върху онези, които пряко зависят от здравата природа за своето препитание, включително земеделските стопани, горските стопани и рибарите.

В проекторегламента се определят цели и задължения за възстановяване в широк спектър от екосистеми на сушата и в морето. Екосистемите с най-голям потенциал за отстраняване и съхранение на въглерод и за предотвратяване или намаляване на въздействието на природни бедствия като наводнения ще бъдат един от основните приоритети. Новото законодателство се основава на съществуващото законодателство, но обхваща всички екосистеми, а не се ограничава до Директивата за местообитанията и защитените зони по „Натура 2000“, като целта е до 2030 г. всички естествени и полуестествени екосистеми да започнат да се възстановяват. То ще се ползва от значително финансиране от ЕС: съгласно настоящата многогодишна финансова рамка около 100 милиарда евро ще бъдат на разположение за разходи за биологично разнообразие, включително възстановяване.

Може да бъде изображение с карта и текст, който гласи 'EU LEADING BY EXAMPLE RESTORING nature and ALL EU ECOSYSTEMS in need 20% of EU's land & sea by 2030 by 2050 Collage: Images from Adobe stock'

Предложените цели включват:

  • Обръщане на тенденцията за намаляване на популациите на опрашителите до 2030 г. и увеличаване на техните популации оттам нататък;
  • Без нетна загуба на зелени градски площи до 2030 г., увеличение с 5 % до 2050 г., най-малко 10 % покритие от дървесни корони във всеки европейски град, селище и предградие и нетно увеличение на зеленото пространство, което е интегрирано в сградите и инфраструктурата;
  • В селскостопанските екосистеми, цялостно увеличаване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за тревни пеперуди, птици, живеещи върху земеделски земи, органичен въглерод в обработваемите минерални почви и разнообразни особености на ландшафта в земеделската земя.
  • Възстановяване и връщане на влажни зони на пресушени торфища, използвани за селскостопански цели, и в обекти за добив на торф;
  • В горските екосистеми, общо увеличаване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за свързаност на горите, изсъхнала дървесина, дял на горите с неравномерна възраст, горски птици и запаси от органичен въглерод;
  • Възстановяване на морските местообитания, като например морски треви или дъна на седименти, и възстановяване на местообитанията на емблематични морски видове като делфини и морски свине, акули и морски птици;
  • Премахване на речните бариери, така че до 2030 г. поне 25 000 км реки да бъдат превърнати в свободно течащи реки.

За да се спомогне за постигането на целите, като същевременно се запази гъвкавостта за националните обстоятелства, законодателният акт ще изисква от държавите членки да разработят национални планове за възстановяване в тясно сътрудничество с учените, заинтересованите страни и обществеността. Съществуват специфични правила относно управлението (мониторинг, оценка, планиране, докладване и правоприлагане), които също така ще подобрят изготвянето на политики на национално и европейско равнище, като гарантират, че органите разглеждат заедно свързаните с биологичното разнообразие, климата и поминъка въпроси.

👉Предложението за регламент – COM(2022)304, доклада с оценката на въздействие и подробности относно механизма за обратна връзка са достъпни на този уеб сайт👉Опазване на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата в рамките на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (europa.eu).

След приключване на определения за обратна връзка период, Европейската комисия ще направи обобщение на получените отзиви и ще го представи на Европейския парламент и Съвета, за включване в законодателния дебат.

Източник: https://ec.europa.eu/; EUAgri; EUEnvironment

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!