Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува на интернет страницата си👉 Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2020, за изпълнението на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Приетият от Европейската комисия (ЕК) Годишен доклад за изпълнението на ПРСР 2014-2020 обхваща периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.

От Годишния доклад можете да научите за: ключова информация относно изпълнението на Програмата и нейните приоритети; напредъка в изпълнението на плана за оценка; проблемите, свързани с изпълнението на Програмата и предприетите мерки; предприетите стъпки за прилагане на техническата помощ и изискванията за публичност на програмите; предприетите действия за изпълнение на предварителните условия; описанието на изпълнението на Тематичната подпрограма за малките стопанства; оценката на информацията и напредъка в постигането на целите на Програмата и др. 

Проблеми и предприетите стъпки за осигуряване на качеството и ефективността на изпълнението на програмата

Противно на очакването за намаляване на сроковете за обработка, след въвеждането на ПРСР 2014- 2020 в ЗУСЕСИФ и ИСУН 2020 през 2018 г., се появяват обстоятелства, които допълнително затрудняват процеса по кандидатстване, обработка и договаряне, както и събирането на информация за напредъка в прилагането на мерките. На база направен анализ на процеса по договаряне на мерките от ПРСР 2014-2020 г., прилагани след въвеждането на Програмата в ЗУСЕСИФ се наблюдава значително увеличаване на времето за обработка на проектите и подписване на договори, спрямо тези, преди въвеждането на Програмата в ЗУСЕСИФ.

Анализът на наличните данни показва, че средноаритметичното необходимо време за обработка и сключване на договори се равнява на около 6 месеца за приеми, организирани преди въвеждането на Програмата в ЗУСЕСИФ, а за приеми, организирани по ЗУСЕСИФ, чрез ИСУН 2020 – необходимото време за обработка и договаряне, изчислено средноаритметично е около 14 месеца.

С въвеждането на ЗУСЕСИФ се поставя изискване всяко проектно предложение да се оценява от най-малко от двама независими един от друг членове на комисия, които са йерархично независими един от друг щатни служители (Постановление № 162 на МС от 5.07.2016 г.). Подобно изискване предполага наличието, изграждането и поддържането на значителен човешки ресурс. Съгласно Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ наличните щатни бройки в дирекция „Договориране по ПМРСР“ са 98, в това число ръководен и технически състав на звеното, както и до 180 служители, разпределени в три дирекции на ДФЗ – РА, съгласно ПМС № 209 от 10.08.2015 г., от които 44 в дирекция „Договориране по ПМРСР“.

Засиления интерес от страна на кандидатите към подпомагането по линия на ПРСР 2014 – 2020 г. води до подаване на голям брой проектни предложения, което, в комбинация с ограничен човешки ресурс, е една от предпоставките за забавеното договаряне по отделните мерки и подмерки.

Със ЗУСЕСИФ се въвежда процедура на докладване на взетите решения за отпускане на подпомагане, съгласно която договори могат да бъдат подписвани, само когато решенията по всички проекти са взети, т.е. отпада възможността за поетапно сключване на договори след приключване на проверките. В допълнение, друга възможна предпоставка за забавянето е въведеното обжалване от страна на кандидатите, както на етап предварителна оценка, така и на етап оценка за административно съответствие и допустимост, което преди това се допускаше след приключване на цялостната обработка на проекта и не оказваше влияние на сключването на договори с останалите одобрени кандидати.

Администрирането на проектите и тяхното договаряне е възможно да се забавя и поради факта, че голяма част от приемите по отделните мерки се изпълняват по различни правила за оценка и критерии за подбор, което води до необходимостта от изготвяне и одобрение на нови вътрешни 75 правила и процедури за прилагане и контрол по всеки отделен прием по дадена подмярка. Въпреки облекчаването на процеса по кандидатстване за бенефициентите по програмата, чрез използването на ИСУН 2020, се явяват допълнителни проблеми за УО и ДФЗ-РА, които са свързани със създалата се необходимост да се работи успоредно в двете системи, поради причини, свързани с невъзможността на ИСУН 2020 да събира данни и генерира справки за целите на мониторинга, отчитането, докладването и оценката на ПРСР.

По този начин ДФЗ-РА попълва данни от проектните предложени и формите за наблюдение в изградената вътрешна система, която използва за обработка на постъпилите заявления и въвежда обобщени данни за целите на прозрачността в ИСУН. По този начин администрацията е изправена пред значително натоварване, което също е една от възможните причини за забавяне на обработката на постъпилите заявления. Не е без значение и фактът, че ненавременното и коректно събиране на данни, би могло да доведе до неправилно бюджетиране и планиране на приемите.

Приеми по мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2020 г.

През 2020 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020:

– подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“;

– подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;

– подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“;

– подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“;

– подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“;

– подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

– подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“;

– подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“;

– подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“;

– подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“;

– подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“;

– подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;

– подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“;

– подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1”;

– подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2”;

– подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3”;

– мярка 10 „Агроекология и климат“;

– мярка 11 „Биологично земеделие“;

– мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;

– мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“;

– мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!