На 26 юли 2022 г. в гр. София Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе работна среща за тема „Актуално за хода на преговорите и финализирането на Стратегическия план по ОСП за периода 2023-2027“.

Провеждането на настоящото събитие е в отговор на изразеното към ЗУ на НСМ очакване от страна на различни заинтересовани от ОСП за получаване на повече актуална инфромация за хода на преговорите между МЗм и ЕК по отстраняването на получените от ЕК бележки по изпратения на 25.02.2022 г. чрез системата SFC проект на Стартегически план по ОСП 2023-2027.

На поканата се отзова заместник-министър Момчил Неков, който с екип от експерти на МЗм от дирекциите „Развитие на селските райони“, „Директни плащания“, „Биологично производство“, „Пазарни мерки и организации на производители“, „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ представяха актуалната информация по предварително зададените в програмата аспекти на тематичните панели.

Основни на цели на срещата бяха: да се създадат условия за открита дискусия и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; да бъде предоставена своевременно актуална информация за хода на преговорите с ЕК относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; принос за прозрачността на процеса по финализирането на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027; да се създадат условия за открит взаимен обмен на опит, знания и информация, както и за поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема; да се отговори на очакванията на земеделската общност относно ангажираността й в процеса по финализирането на проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; да се осигури подкрепа на УО за новия програмен период; популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове.

Като резултат могат да бъдат откроени: създадени от ЗУ на НСМ условия за открита дискусия и получена обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на Стратегически план по ОСП 2023-2027; широко представителство на заинтересовани страни; осъществен тематичен обмен между 35 различни представители на заинтересовани по ОСП страни; идентифицирани позитивни и проблемни аспекти относно наложения от ЕК интензивен административен метод на работа с националните власти, влияещ на възможността от ефективно включване на заинтересованите страни в процеса на стратегическото програмиране; популяризиране е дейността на НСМ и ЗУ пред новото ръководство на МЗм; високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за ангажирането им в дейността на НСМ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!