Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) проведе на 28 юни 2022 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“.

В България темата за „smart villages“ („интелигентни селища“) е нова и относително непозната сред основни заинтересовани от нейното прилагане. До този момент тя отсъства от процеса на планиране на стратегическите документи за следващия програмен период и не е включена в разработването на националния СП за ОСП 2023-2027. С малки изключения отсъстват каквито и да са форми на дискусии как да се подкрепи използването/прилагането й чрез ОСП или свързани с нея интервенции в селските райони, или чрез други инструменти и фондове (различни от ОСП).

За да постави концепцията за “smart villages“ в обществения дневен ред и за да мобилизара заинтересованите страни у нас по тази тема, както и за да отговори на очакванията на заинтересованите страни по темата и да привлече опитни експерти към тематичната работа на НСМ, ЗУ организра и проведе на 28 юни 2022 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България“. За основни лектори в срещата бяха привлечени експертите г-жа Мария- Кристина Макрандреу от ГД АГРИ на ЕК и Методи Методиев, национален експерт по проектите Smart Rural 21 и Smart Rural 27. Експертът от ЕК презентира онлайн концепцията за „интелигентни селища“ и възможностите за подкрепа в стратегическите планове по ОСП и извън тях.

 

В рамките на срещата бяха презентирани и обсъдени примери от държави членки на ЕС за интелигентни селища и решения в селските райони, както и опита на българските села Куртово Конаре и Смилян- примера на с. Куртово Конаре за мобилизиране на общността за възраждане на земеделските традиции и създаване на кулинарен и туристически продукт); примера на с. Смилян за трансформация на местната икономика и развитие на база специфичния местен продукт, Смилянския боб, в съчетание със стопанско оползотворяване на местните природни и производствени дадености. В хода на дискусиите представителите на Националното сдружение на общините в РБ (НСОРБ) представиха своя опит по изпълнение на проект „ГАЛОП“ по ФМ на ЕИП и ключовите параметри на 10-те пилотни целеви територии, ангажирани по него.

По време на срещата от участниците бе идентифицирана необходимостта от създаването на формат в рамките на НСМ, в който вече ангажираните страни да продължат съвместната си работа, както и чрез допълнително задълбочено проучване на европейските примери да се изготвят препоръки към УО, касаещи текущото стратегическо програмиране по ОСП за периода 2023-2027.

Резултат: Мобилизирани са близо 30 участници в интензивна дискусия, обмен на знания и опит по нова тема; привлечени са опитни експерти от ЕК и Smart Rural 21 и Smart Rural 27; разгледани добри практики от ЕС и представен опита в страната; набрани са различни идеи и предложения по темата; постигнато широко представителство на заинтересовани страни чрзе участвалите представители на: МИГ-Раковски, МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, НСОРБ, платформа АГОРА, ИАИ към ССА, ССА, УНСС, НБУ, експерти от УО на ПРСР 2014-2020 и УО на ПМДР 2014-2020, АМС „ЦКЗ“, сдружение „Институт за агрострагии и иновации“, НЧ „Любен Каравелов – 1897” в с. Куртово Конаре; НЧ „Проф. д-р „Асен Златаров 1927 в с. Смилян, читалище „П.К. Яворов 1867“ в Чирпан, експерти от ЗУ на НСМ; повишени знания и консултиране на членовете на НСМ, секторната администрация и участниците относно новата тема; популяризирани са дейността на ЗУ, ролята на ЗУ и на НСМ, ползите от членство в НСМ. ЗУ получи високо ниво на оценка за работата си от страна на участниците и готовност за активни взаимодействия в рамките на НСМ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!