Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 (втори прием по подмярка 16.4).

С проектозаповедта са предложени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение, Административния договор и Приложение № 14 Инструкции за попълване на електронен формуляр, касаещи удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрени проектни предложения.

 

В срок до 16 май 2022 г. (до 23:59 ч.) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи.

 

До 1 октомври 2025 г. се удължава крайният срок за изпълнение на одобрените проекти от втория прием по подмярка 16.4. Предстои сключване на административни договори с одобрените кандидати!

В раздел 18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проектите“ от Условията за кандидатстване е записано, че дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2023 г. В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селките райони“ към МЗм се посочва, че този срок „ограничава до известна степен възможността на бенефициентите да изпълнят своите проекти в максималния срок 30 месеца с оглед на това, че от предстоящото сключване на административни договори с одобрените кандидати до определения в краен срок – 1 октомври 2023 г., са налице по-малко от 30 месеца„.

С проекта на заповед се предлага изменение в „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“  както следва: „Дейностите по проекта се изпълняват в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 1 октомври 2025 г.“.

В доклада се пояснява, че във връзка с преходния Регламент (ЕС) 2020/2220, съгласно който крайният срок на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31 декември 2022 г., „позволява удължаване на срока за изпълнение на административните договори до максимално определения срок от 30 месеца„.

Проекти на документи към общественото обсъждане са публикувани в сайта на МЗм👉www.mzh.government.bg и в сайта на👉ИСУН2020.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подмярка 16.4 на ПРСР: Одобрени за финансиране са 6 проекта за къси вериги и местни пазари от втория прием

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!