Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

15 март до 30 юли е отворен прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“

5 млн. лева е финансовият ресурс по схемата. Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.

Зърнените и маслодайни култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица) за първи път влизат в обхвата на схемата, но стопаните ще бъдат подпомагани за първите 2 000 ха от площите си. Основните моменти в процедурата:

 • Кандидатстване: от 15 март до 30 юли 2021 г.
 • Срок за предоставяне на застрахователни полици: 31 август; на съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.
 • Сключване на договори с ДФЗ: до 20 работни дни след предоставяне на полиците в ОД на ДФЗ.
 • Изплащане на помощта: до 10 работни дни след сключване на договора с ДФЗ.
 • Финансови параметри: Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

Допустими бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

 • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
 • зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
 • зеленчукови култури над 0.3 ха;
 • етерично-маслени култури над 0.5 ха;
 • тютюн над 0.1 ха;
 • зърнени култури над 3 ха;
 • маслодайни култури над 3 ха.

👉В сайта на ДФЗ са публикувани указанията по схемата 👉 ТУК!

*До 31 май 2021 г. кланиците кандидатстват за помощ de minimis за закупуване на родно производство агнета и ярета

Допустими бенефициенти през 2021 г. ще са кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). Те ще изкупуват живи агнета и ярета от фермерите и ще извършат клането на животните. Добитото месо ще се реализира на територията на цялата страна. В България има действащи 63 кланици, които могат да извършват клане на ДПЖ.

Единичната ставка е в размер на 7 лв. за закупено и заклано 1 агне/яре. За да получи подпомагането, кланицата следва да е закупила от земеделските стопани агнета или ярета на цена не по-ниска от 5.50 лв./кг. живо тегло без ДДС. Очаква се ДФЗ да публикува Указанията за прилагането на държавната помощ.

От 22 февруари до 15 октомври 2021 г. зеленчукопроизводителите кандидатстват за борба с вредителите по доматите

500 хил. лв. за схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 2 500 лв./хектар с ДДС

От 9 март до 14 май е отворен прием по схемата за контрол на вредители по картофите!

  1,8 млн. лева за държавната помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae), но не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

100 000 лева за 2021 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци.

Помощта се предоставя само за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. за максимален период от 5 години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно. Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи по издаване на сертификат, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ.

Кандидатите предоставят в ДФЗ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.

Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021 г.

 

 

Договорите на 1 952 одобрени бенефициенти по НПП за 2021 г. са подписани. До 31 юли инвестициите трябва да са извършени! ДФЗ кредитира одобрените проекти при 2,5 % лихва.

От 17 март до 30 юни 2021 г. се приемат заявления за кредитиране в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

 

18 000 лв. помощ de minimis за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“ за покриване на разходи за контрол

На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от МЗХГ. Помощта за производител е в размер на 1 800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка. Предстои ДФЗ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и горите трябва да утвърди.

Предоставят се 12 млн. лв. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци, реколта 2021

Кредитите ще са при лихва в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. 

На подпомагане ще подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021 г. Градинарите и овощарите трябва да са подавали поне 3 г. назад заявяване за обвързано подпомагане за плодове и/или за зеленчуци (за Кампания 2018, за Кампания 2019 и за Кампания 2020 г.). Предстои ДФЗ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ, които министъра на земеделието, храните и горите трябва да утвърди.

До 30 април е удължен срокът за подаване на заявления за целеви кредити от ДФЗ за семена и торове от зеленчукопроизводители и овощари, реколта 2020. 12 млн. лева е общия финасов ресурс.

Лихвата по кредита е в размер на 1,5 % годишно. Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г. Максималният размер за предоставяне на кредитен ресурс от ДФЗ е в размер на 300 000 лв. на земеделски производител.

До 30 април 2021 г. ДФЗ удължи срока, в който стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и закупуване на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ. Предоставянето на кредитен ресурс ще бъде осъществено до 31 май 2021 г. Утвърденият финансов ресурс е общо 12 млн. лева. Ставките за отделните култури можете да видите ТУК!

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, с подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за производство на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини; сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2020 г. , като кандидатите, отглеждащи винени лозя и маслодайна роза е необходимо да имат подадено заявление за подпомагане по СЕПП, реколта 2020 г. В сайта на ДФЗ са публикувани указанията по схемата 👉ТУК!

Източник: ДФЗ; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 07.04.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!