В извършен от Сметната палата на Република България (СП) одит „Мониторинг и оценка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г. се констатира:

Прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие,“ чрез изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие при многофондово финансиране, е сложен, комплексен и многостепенен процес, в реализирането на който са ангажирани, участници от различни нива. Изпълнява се при:

 • спазване на правилата и условията на всяка от финансиращите програми;
 • незначителен числен състав на отговорното структурно звено в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, определено за прилагане на подхода,
 • отсъствие на своевременна, точна и надеждна информация за мониторинг и оценки.

Всичко това забавя реализацията на подхода, не осигурява надежден контрол и не подпомага ефективното осъществяване на мониторинга и оценката на подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Към 31.12.2019 г. не е постигнат задоволителен напредък и усвояването на планираните средства в стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Изпълнението на индикаторите и постигането на заложените в стратегиите цели, дори и при правилото n+3, остава предизвикателство, поради следните причини:

 • програмен период 2014 -2020 г. е първият, през който подхода „Водено от общностите местно развитие“ се реализира чрез многофондово финансиране;
 • трудностите, през които преминават и положените усилия от всички участници;
 • над 70 на сто от сключените договори са в процес на изпълнение.

Необходимо е мобилизиране на усилията на всички участници в подхода „Водено от общностите местно развитие“ с оглед изпълнение на ангажиментите, поети пред местните общности, максимално усвояване на средствата, предназначени за слабо развитите селски райони и преодоляване на икономическите и социалните различия в развитието на териториите.“

Окончателеният одитен доклад е приет с Решение No 154 от 14.06.2021 г. на СП и обект на одит е ефективността на дейностите по мониторинг и оценка на напредъка на подхода ВОМР, изпълнявани от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 в качеството му на отговарящ и координиращ орган по прилагането на подхода, управляващите органи на оперативните програми, участващи във финансирането на подхода и местните инициативни групи (МИГ), прилагащи подхода. Предприетите от СП действия за мониторинг и оценка на подхода ВОМР от УО на ПРСР, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и МИГ от одитна извадка са оценени от СП след анализ на:

 • създаването на навременни и достатъчни условия за осъществяване на ефективен мониторинг и координация на всички нива на управление на изпълнението на подхода;
 • осигуряването на своевременна и надеждна информация за ефективно наблюдение на изпълнението на стратегии за местно развитие (СМР);
 • наблюдението и докладването за отчитане на резултатите от изпълнението на СМР;
 • постигнатия напредък в изпълнението на СМР;
 • създаването на подходяща организация за извършване на оценки и предприемането на навременни действия за оценка на изпълнението на подхода.

Основни констатации, изводи и заключения на СП

1. Основните приоритети на подхода ВОМР са съобразени с приоритетите, очертани в Споразумението за партньорство. Включените в СМР общи/стратегически цели, приоритети и специфични цели към съответния приоритет са в съответствие с целите и приоритетите на подхода и чрез избраните мерки допринасят за постигане на целите и приоритетите на съответната финансираща програма.

От МИГ от одитната извадка е прилагана различна практика  при обособяване/необособяване по видове на индикаторите, включени в СМР, което е в противоречие с изискванията, заложени в указанията на управляващите органи на програмите, затруднява проследяване на изпълнението и създава риск за правилното им отчитане. Отсъствието на връзка между индикаторите за цялостно изпълнение на СМР (от одитна извадка) и индикаторите по мерки на съответната стратегия поражда въпроси относно коректното им планиране и залагането на най-подходящите индикатори за измерване на целите на стратегията и отчитане на приноса на мерките по отделните програми към СМР.

2. Времевият ресурс за прилагане на подхода ВОМР е ограничен още със стартирането, предвид закъснението при одобряване на оперативните програми и ПРСР 2014 – 2020 (с изключение на ОПРЧР), поради забавеното приемане на европейските регламенти. Издаването на нормативния акт за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и МИГ, и мониторинг по прилагане на ВОМР е ненавременно. Предвид неговото забавяне и с оглед нормативно обезпечаване на първия прием на стратегии за ВОМР от министъра на земеделието, храните и горите, е приета Наредба No 22 за прилагане на подмярка 19.2., която е единственият нормативен акт, въз основа на който е осъществен приема. В последствие са извършени съществени промени в наредбата за прилагането на подмярка 19.2, непосредствено преди провеждане на първия прием на стратегии за ВОМР, както и отпадане/въвеждане на ключови изисквания, относно процеса на мониторинг. С това не са създадени навременни и достатъчни нормативни условия за разработване и мониторинг на изпълнението на СМР при многофондово финансиране.

3. Прилагането на подхода ВОМР, чрез изпълнение на СМР, с многофондово финансиране е сложен, комплексен и многостепенен процес, в реализирането на който са ангажирани участници от различни структурни звена на ПРС, оперативните програми, ДФЗ, както и органи за управление на МИГ.

Към 31.12.2019 г., в резултат от структурни промени, утвърдената обща численост на отговорното структурно звено за прилагане на подхода в УО на ПРСР е редуцирана с 41 % и функционира с по-малко персонал през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г. Намаляването на утвърдената численост и честата промяна на ръководен и експертен състав затрудняват и създават риск за ефективно изпълнение на функциите по прилагане на подхода ВОМР.

4. Бюджетът на подхода възлиза общо на 597 млн. лв., в т. ч. европейско финансиране в размер на 520 млн. лв. и национално съфинансиране – 77 млн. лв. Финансовият ресурс, предвиден за изпълнение на СМР е общо в размер на 519 млн. лв. Включените в стратегиите финансови средства представляват 59 % спрямо предвидения общ финансов ресурс по програми, като с най-голям относителен дял са ПРСР, ОПРЧР и ОПИК. Финансовият ресурс невключен в СМР е прехвърлен от управляващите органи на оперативните програми към други мерки в рамките на съответната оперативна програма. Наличието на финансови средства, невключени в стратегиите за ВОМР по оперативни програми, спрямо първоначално предвидения финансов ресурс за включване в стратегиите се дължи на:

 • недостатъчна воля и готовност на МИГ да участват по подхода;
 • недобра организация и координация на действията между управляващите органи на програмите, участващи в подхода, поради неяснота относно схемата за прилагане на многофондово финансиране, което е резултат от забавяне при приемането на Постановление No 161 от 2016 г. на Министерския съвет;
 • участието на ОПНОИР само във втора покана за подбор на стратегии за ВОМР;
 • непланиране на максимален размер на нормативно предвидения общ публичен принос по програми във финансовия план на стратегиите за ВОМР, липса на кандидати и потенциални целеви групи за участие в подхода и др.

На практика местната общност е лишена от ползването на ресурс в размер на 214 млн. лв. Това са средства предназначени за стимулиране на слабо развити селски райони, които са преразпределени към други мерки в рамките на съответната оперативна програма и не допринасят за постигане на приоритетите и целите на подхода ВОМР.

5. Въведената система за мониторинг на изпълнението на СМР е недостатъчно надеждна.

6. Към 31.12.2019 г. съществува голям риск за усвояването на общия финансов ресурс, предназначен за развитие на местните общности и постигане на целите, заложени в СМР на МИГ, предвид ниското ниво на договаряне (20 %) и изплащане на средствата (5 %) от общия бюджет на СМР, с финансиране от всички програми. Изпълнението на всички 64 одобрени СМР се наблюдава и отчита общо чрез 1 094 индикатори за цялостно прилагане. Анализът на СП на степента на постигане на целевите стойности по тези индикатори към 31.12.2019 г. показва:

 • най-голям е относителният дял на индикаторите, по които няма изпълнение – 59 % от всички индикатори;
 • средното ниво на изпълнение на отчетените индикатори по одобрените стратегии за ВОМР на всички 64 МИГ е 40 %, което е постигнато чрез индикатори, за които липсва увереност за правилно планиране и отчитане.

Предвид резултатите, СП посочва „съществува риск и за постигане на поставените в стратегиите за местно развитие цели и изпълнение на ангажиментите, поети пред местната общност“.

От началото на 2015 г. до края на 2019 г. основните трудности при реализацията на подхода ВОМР чрез изпълнение на СМР, според СП, са свързани с:

 • а) промени в нормативната уредба, указанията и насоките, определящи реда и условията за прием на проекти по съответните мерки, издавани от управляващите органи на програмите, участващи във финансирането на стратегиите;
 • б) забавяне при провеждане на процедури за избор на проекти, поради наличието на много мерки, при многофондово финансиране и породената от това необходимост от технологично време за разработване от МИГ на условия за кандидатстване по всяка процедура, придружаващите документи и съгласуването им с управляващия орган на съответната програма и с Министерството на финансите за спазване режима на държавните помощи, по някои от мерките;
 • в) значително забавяне при сключване на договорите с бенефициентите за изпълнение на проектите по мерки от СМР, след сключване на споразумението за изпълнение на СМР на МИГ с управляващите органи на програмите. Закъснението при сключването на договорите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЗЗФРСР) се дължи на забавяне на проверката от ДФЗ – РА за спазване на процедурата за подбор на проекти, проведена от МИГ, поради: периода на изчакване на акредитация на Разплащателната агенция и невъзможността преди получаването ѝ да се извършват процедури по контрол; натовареността и административния капацитет на служителите от отдел ВОМР към ДФЗ. Забавянето при сключване на договорите с бенефициентите от своя страна води до отказ на кандидатите за участие в подхода.
 • г) забавяне на национално ниво на кандидатстването чрез ИСУН2020 с проекти, финансирани от ЕЗФРСР;
 • д) затруднения при изпълнението на дейностите за управление на СМР от МИГ, поради липса на финансови средства, породена от забавяне от ДФЗ – РА на финансирането на текущите разходи на МИГ, чрез подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“. Това е довело до текучество на персонала и трудности при реализиране на предвидените дейности по изпълнение на СМР.

7. Създадената организация за извършване на оценки на подхода ВОМР и СМР на МИГ не е подходяща, предвид липсата на:

 • предприети действия и ясни решения за планиране и извършване на хоризонтална оценка на подхода по всички програми;
 • оценка на изпълнението на подхода в плановете за оценки от всички програми,  участващи в неговото финансиране;
 • достатъчен административен капацитет на структурното звено в УО на ПРСР, с отговорности за извършване на оценки на изпълнението на ПРСР 2014 – 2020;
 • разпоредби в националното законодателство за извършване на текущи оценки от МИГ по време на изпълнението на стратегиите;
 • установени от УО на ПРСР ред и условия за планиране, извършване и докладване на оценките на изпълнението на СМР от МИГ, както и непровеждане на обучения на МИГ за осъществяването на тази дейност.

Одиторите заключават още, че не е осигурена в достатъчна степен своевременна и надеждна информация за ефективно наблюдение на изпълнението на СМР, поради: а) отсъствието на възможност в ИСУН 2020 за самостоятелно извеждане на подхода ВОМР, с цялата въведена информация; б) липсата на достъп на отдела в УО на ПРСР, отговорен за прилагането на подхода ВОМР до данните в ИСУН 2020, свързани с проектите, одобрени от МИГ и финансирани от програмите, поради което обменът на информация между УО на ПРСР, оперативните програми и МИГ се осъществява чрез кореспонденция и изисква допълнително обработване, систематизиране и обобщаване, което отнема ресурси и време, и създава риск от допускане на грешки; в) невъзможност от ИСУН 2020 за генериране на справки за изпълнението на стратегии за ВОМР на МИГ, поради което извеждането на информацията се извършва по програми и допълнително се систематизира по МИГ; г) по-късното интегриране на ПРСР в ИСУН 2020, в т. ч. подхода ВОМР, неизградените интерфейс с ИСАК и информационен модул за мониторинг, и непредоставен достъп на служителите на отдел ВОМР до ИСАК; д) отсъствието на възможност за въвеждане на индикаторите за отчитане на цялостното изпълнение на стратегиите за ВОМР в ИСУН, поради което данни за проследяване на тяхното изпълнение се поддържат от МИГ в регистри, които не са обединени в информационна система.

8. Провеждането на оценки на програмите, в които са предвидени и оценка на подхода ВОМР, е забавено спрямо определените срокове в плановете за оценка, а за оценките на ПРСР 2014 – 2020 забавянето е системно.

9. От управляващите органи на програмите и от МИГ не са използвани предимствата на оценките като важен източник на информация за управлението на подхода ВОМР и за осигуряване на отчетност и прозрачност за заинтересованите лица. Ранното идентифициране на рискове и пропуски при изпълнението на стратегиите, предприемане на мерки и действия за преодоляването им, както и разпространение на добри практики на МИГ, би довело до постигане на по-голям ефект от прилагането на подхода, по-добро използване на националните и европейските средства за удовлетворяване на потребностите на местното население, и преодоляване на териториалните различия.

Препоръки на СП към министъра на земеделието и директора на ДФЗ  

В одитния доклад се определя в срок до 30.06.2022  г. министърът на земеделието, храните и горите и  изпълнителният директор на ДФЗ да предприемат мерки за изпълнение на дадените препоръки и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

Препоръки на одиторите към министъра на земеделието, храните и горите:

 1. За  да  се  осигури  в  максимална  степен  интегриране  на  информацията  относно изпълнението  на  мерките  и  дейностите, финансирани  със  средства  от  ЕЗФРСР,  да  се предприемат действия за ускоряване на процесите по изграждане на: 1.1./ Интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни между и ИСАК и ИСУН 2020; 1.2./ Информационния модул за мониторинг като част от ИСАК с оглед през следващия програмен период да бъдат въведени в действие.
 2. С  цел  да  се  ускори  процеса по събиране и обработване на систематизирана информация за изпълнението по подхода ВОМР, вкл. при необходимост,  да се инициират промени в ИСУН 2020, с които да се осигурят:  2.1./ Достъп на отговорното структурно звено по прилагането на подхода ВОМР към УО на ПРСР до данните в ИСУН 2020,  свързани  с  прилагането  на  подхода  от  финансиращите оперативни  програми и с проектите, одобрени от МИГ; 2.2./ Възможност на управляващите органи на програмите, финансиращи подхода ВОМР, ДФЗ-РА и МИГ за директно извеждане на информация за всяка конкретна МИГ, в т. ч. процедурите за безвъзмездна финансова помощ, проектни предложения, сключени договори, изплатени средства и индикатори по години и програми, финансиращи подхода, в т. ч. индикатори за цялостно изпълнение на стратегиите за местно развитие; 2.3./ Изисквания от УО на ПРСР за вида  на информацията и реда за нейното въвеждане в базата данни/ регистрите, поддържани от МИГ, необходима за проследяване изпълнението стратегиите за ВОМР.
 3. Да се  осигури  достъп  на  служителите  на  отговорното  структурно  звено  за прилагане  на  подхода  ВОМР  към  УО  ПРСР до ИСАК.
 4. При изпълнението на мерки и дейности, финансирани със средства от ЕСИФ, при одобряването на стратегии за ВОМР за програмния период 2021-2027 г. в указанията за одобряване на стратегиите да се включат изисквания, с които да се осигури обвързаност между наименованието и целевите стойности на индикаторите за цялостно изпълнение на стратегиите за ВОМР и индикаторите по мерки от финансиращите програми.
 5. Да се  предприемат действия за създаване на организация за извършване на хоризонтална оценка на подхода по всички финансиращи програми.
 6. С цел осигуряване дейността на МИГ за извършване на оценки на изпълнението на СМР съгласно изискванията на чл. 34, т. 3, б. „ж“ от Регламент(ЕС) No 1303/2013:  6.1./ Да се разработят и утвърдят правила/ указания/ насоки за дейността на МИГ в областта на  оценките на  СМР (планиране,  извършване  и докладване), с които да се определят общи изисквания по отношение на процедурите по планиране, възлагане, извършване, приемане и одобряване на оценките, както и за подбор на оценители. 6.2./ Да се проведат обучения на МИГ за извършване на оценки за изпълнение на стратегии за ВОМР.
 7. Да бъдат ясно изведени в протоколите взетите решения на заседанията на Комитета за координация на ВОМР, с определени изпълнител и срок.
 8. За следващия програмен период: 8.1./ Да се утвърдят указания с ясно определени ред, форми (изготвяне на годишни доклади, вкл. проверка на годишни доклади, посещения  на място  и  др.) и процедури за осъществяване на мониторинг на стратегии за ВОМР от МИГ, които да се предоставят на всички МИГ; 8.2./ Да се възложи на МИГ да разработят и приемат правила/ процедури за извършване на мониторинг на изпълнението на съответната стратегия за ВОМР, в т. ч. изготвяне на годишни доклади, извършване на посещения на място и др. 8.3./ Да  се  въведат в нормативния акт изисквания относно вида (текущ  и/или последващ) и формата (по документи и/или чрез проверки на място) на осъществяване на мониторинг върху изпълнението на СВОМР от МИГ.
 9. Да се въведе съгласувателна процедура между УО на ПРСР и УО на оперативните програми, по годишните доклади за изпълнение на стратегиите за ВОМР, изготвяни от МИГ, с определяне на срок и становище от УО на оперативните програми за съгласуване.
 10. Да се инициират нормативни промени като се въведат изисквания за определяне на съдържанието на годишните доклади  за изпълнението на стратегиите за ВОМР, изготвени от МИГ, срок за одобрение от УО на ПРСР, ред за коригиране на установена нередовност, непълнота или неяснота на представения доклад и уведомяване на МИГ, както и задължение за разглеждане и одобряване на  докладите  от Общото събрание и Управителния съвет на МИГ.
 11. Да се оптимизира, в посока увеличаване на числеността на персонала административния капацитет на отговорното структурно звено за прилагане на подхода ВОМР към УО на ПРСР.

Препоръки на одиторите към изпълнителния директор на ДФЗ:

 1. С цел да се осигури в максимална степен интегриране на информацията относно изпълнението на мерките  и  дейностите,  финансирани  със средства от ЕЗФРСР и за следващия програмен период, да се предприемат действия за ускоряване на процесите по изграждане на:  1.1./ Интерфейс за осъществяване на електронен обмен на данни между ИСУН 2020 и ИСАК; 1.2./ Информационния модул за мониторинг като част от ИСАК с оглед през следващия програмен период да бъдат въведени в действие.
 2. Да се осигури достъп на служителите на отговорното структурно звено за прилагане на подхода ВОМР към УО на ПРСР до ИСАК.

С окончателния одитен доклад на СП „Мониторинг и оценка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ можете да се запознаете👉ТУК!

Източник: www.bulnao.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Публикуван е одобреният от ЕК Годишен доклад’ 2020 за изпълнението на ПРСР 2014-2020 

62 % е усвояването по всички мерки на ПРСР 2014-2020 в края на август 2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!