Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ (тук „енергийна ефективност„) по подмрка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти по процедурата за „енергийна ефективност“ е удължен до 15 септември 2025 г.

Също така са променени текстовете, които са свързани с личното явяване на бенефициента за подписване на допълнителното споразумение за изменение на договора. „По този начин се дава възможност, и то да бъде подписвано с електронен подпис, пояснява УО.

В докладите на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм се пояснява, че предложените промени се базират на предложения на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), мотивирани в писмо до УО от декември 2021 г. за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния ссрок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 (до 31.12.2025 г.).

Пакет актуализирани документи по процедура № BG06RDNP001-7.008 – „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2👉

 

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!