Общо 47 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)*.

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в👉 Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉 ЛИДЕР.

Отворените към момента процедури на МИГ в страната по процедура BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER/ВОМР на ПРСР 2014-2020:

 1. BG06RDNP001-19.112 – МИГ Ардино – Джебел – мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”
 2. BG06RDNP001-19.158 – МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
 3. BG06RDNP001-19.159 – „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
 4. BG06RDNP001-19.215 – МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 5. BG06RDNP001-19.228 – “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 6. BG06RDNP001-19.238 – МИГ общини Елена и Златарица 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
 7. BG06RDNP001-19.322 – МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“
 8. BG06RDNP001-19.324 – МИГ Стамболово – Кърджали 54” подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 9. BG06RDNP001-19.379 – СВОМР на МИГ – Нова Загора, Мярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
 10. BG06RDNP001-19.429 – МИГ ЛОМ МЯРКА 2-4.2 „ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
 11. BG06RDNP001-19.430 – МИГ – ТУНДЖА – МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“
 12. BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М _7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
 13. BG06RDNP001-19.467 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 14. BG06RDNP001-19.487 – МИГ -Попово – Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“
 15. BG06RDNP001-19.488 – МИГ -Попово – Мярка 22 „Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически растеж на територията на МИГ-Попово“
 16. BG06RDNP001-19.501 – МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 17. BG06RDNP001-19.510 – „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Луковит-Роман”
 18. BG06RDNP001-19.530 – Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»
 19. BG06RDNP001-19.531 – „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 20. BG06RDNP001-19.543 – МИГ „Преспа“-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
 21. BG06RDNP001-19.545 – МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 22. BG06RDNP001-19.547 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие
 23. BG06RDNP001-19.552 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура
 24. BG06RDNP001-19.565 – МИГ Белене-Никопол, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 25. BG06RDNP001-19.566 – „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 26. BG06RDNP001-19.567 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 27. BG06RDNP001-19.574 – МИГ Нови пазар – Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
 28. BG06RDNP001-19.576 – МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 29. BG06RDNP001-19.577 – МИГ Поморие 6.4. М3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 30. BG06RDNP001-19.578 – МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“
 31. BG06RDNP001-19.584 – „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 32. BG06RDNP001-19.588 – МИГ Кирково-Златоград – Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
 33. BG06RDNP001-19.598 – МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Под мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 34. BG06RDNP001-19.599 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
 35. BG06RDNP001-19.605 – МИГ Поморие_4.2_М2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
 36. BG06RDNP001-19.606 – 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково
 37. BG06RDNP001-19.616 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 38. BG06RDNP001-19.618 – СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 39. BG06RDNP001-19.619 – СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 40. BG06RDNP001-19.624 – „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 41. BG06RDNP001-19.625 – МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 42. BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
 43. BG06RDNP001-19.630 – МИГ-Община Марица – Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 44. BG06RDNP001-19.632 – МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 45. BG06RDNP001-19.639 – Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“
 46. BG06RDNP001-19.640 – МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 47. BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Към момента няма отворени процедури на МИГ, които се финансират чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)*.

В процес на обществено обсъждане към момента са 2 процедура на МИГ, които ще се финансират чрез ПРСР 2014-2020 по BG06RDNP001-19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие):

 1. BG06RDNP001-19.658 – МИГ – Белово Септември Велинград – – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 2. BG06RDNP001-19.659 – МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Пълният комплект документи за кандидатстване по горепосочените процедури, актуалните срокове за прием на проектни предложения, Условия за за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрените проекти, разяснения на управляващите органи на съответната финансираща програма,  както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ, можете да откриете в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 👉https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

👉До 31 юли е отворен прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР 2014-2020*

Източник: https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 05.05.2022 г. и 16.05.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Заключения и препоръки от текущата оценка за изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!