Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-7.015 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020.

До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на одобрените проекти

Също така се променят текстовете, които са свързани с личното явяване на бенефициента да подпише допълнителното споразумение за изменение на договора. „По този начин се дава възможност, и то да бъде подписвано с електронен подпис„, пояснява УО.

В доклада на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм се пояснява, че промени в насоките се базират на предложения на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), мотивирани в писмо до УО от декември 2021 г. за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния ссрок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г.

Пакет актуализирани документи по подмярка 7.6👉

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!