Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповеди, с които актуализира (с идентични промени) насоките по следните процедури за подбор на проектни предложения:

 • № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020
 • № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020
 • BG06RDNP001-8.001 – по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014-2020

И за трите горепосочени процедури се въвеждат изменения в:

 • Условията за кандидатстване,
 • Условията за изпълнение и
 • образеца на Административен договор.

С публикуваните днес (01.07.2022 г.) заповеди на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 се правят следните промени в насоките по процедурите на подмерките 8.1, 8.3 и 8.6:

 • Регламентирана е възможността да се изменя административният договор и в хипотезата на промяна на броя точки по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой на точките за проектни предложения със сключени административни договори по съответната процедура чрез подбор и по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет в съответния прием- по предложения от ДФЗ-РА;
 • Регламентирана е и възможността да се допуска изменение на административният договор, в случаите на промяна на стойността на отделни обособени позиции, но в рамките на общата стойност на финансовата помощ;
 • До 15 септември 2025 г. е удължен срокът за изпълнение на одобрените проекти- по предложения от ДФЗ-РА;
 • Променени са текстовете, които са свързани с личното явяване на кандидата/бенефициента за подписване на допълнителното споразумение за изменение на договора и по този начин се дава възможност и допълнителното споразумение да бъде подписвано с електронен подпис.

Удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрените проекти по трите „горски“ подмерки е по предложение на ДФЗ, мотивирано в началото на месец декември 2021 г. в писмо до УО за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния ссрок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г.

УО счита, че с приемането на промените ще се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения.

👉Актуализираните насоки по подмерките 8.1, 8.3 и 8.6 са публикувани в👉сайта на МЗм:

 • Заповед № РД 09–751 от 24.06.2022 г. за изменение на насоки по процедура № BG06RDNP001-8.005 – по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“
 • Заповед № РД 09–749 от 24.06.2022 г. за изменение на насоки по процедура № BG06RDNP001-8.004 – по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 • Заповед № РД09 – 747 от 24.06.2022 г. за изменение на насоки по процедура № BG06RDNP001-8.001 – по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

Източник: МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!