Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ на ПРСР 2014-2020

 

16 октомври 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

ЦЕЛ и очаквани резултати

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на следните цели на подмярка 8.1от ПРСР 2014-2020:

 1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони с по-ниска такава;
 2. ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни територии;
 3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии;
 4. адаптиране към промените в климата.

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката са чрез увеличаване на площта на горите, да се ограничи ерозията и запази качеството на земите, да се подобри водния баланс в подкрепените територии, да се увеличи поглъщането на въглерода и подобри борбата с промените в климата.

ДОПУСТИМИ за подпомагане кандидати са:

 • физически лица (ФЛ), собственици на земеделски или неземеделски земи;
 • еднолични търговци (ЕТ) и местни поделения на вероизповеданията (МПВ), собственици на земеделски или неземеделски земи;
 • общини, собственици на земеделски или неземеделски земи;
 • юридически лица (ЮЛ), собственици на земеделски или неземеделски земи.

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я стопанисват. ФЛ, ЕТ и МПВ трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Общините и ЮЛ трябва да са собственици на минимум 1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията.

ЮЛ, с изключение на общините се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон (ТЗ), Закона за кооперациите (ЗК), Закона за висшето образование (ЗВО) или Закона за вероизповеданията (ЗВ). ЮЛ, с изключение на общините, лицата по ЗВ и ЗВО, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ДОПУСТИМИ за подпомагане дейности са:

 1. Залесяване с дървесни и храстови видове, което включва: 1.1 изготвяне на технологичен план за залесяване; 1.2. почвоподготовка; 1.3 закупуване на залесителен материал; 1.4. транспорт на залесителния материал; 1.5. временно съхранение на залесителния материал; 1.6. разходи за труд при залесяване;
 2. Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
 3. Ограждане на залесената територия.
 4. Поддръжка на залесените площи, което включва: 4.1 попълване (презасяване или презасаждане); 4.2. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването, по схема 3 пъти за първата и втората година, 2 пъти за третата и 1 път за четвъртата и петата година; 4.3. превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването.

Подпомагат се проектни предложения, които се осъществяват на територията на Република България, за които са проведени процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за защитените територии и приложимите подзаконови нормативни актове със съответния компетентен орган по околна среда.

ФИНАНСОВИ параментри

 • 18 028 131 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата;
 • максималният размер на БФП е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.
 • 4 889.50 лева е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение;
 • 586 740 лева е максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение;
 • 977 900 лева е максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат.

ПРИОРИТЕТИ

Приоритет, посредством критериите за оценка на проектни предложения по процедурата, се предоставя за проекти:

 • осъществявани на територията на община с лесистост според разпределението на общините по процент на лесистост;
 • осъществявани на територията на община, класифицирана според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси“ (Приложение 10 от Указанията за кандидатстване);
 • за залесяване ще се използват местни дървесни /храстови видове;
 • за залесяване ще се използват повече от 15% медоносни дървесни/храстови видове;
 • размерът на площта, на която се залесява е: над 5.01 ха (20 т.); от 1.01 до 5.0 ха (15 т.); от 0.51 до 1.0 ха (10 т.); до 0.5 ха (5 т.).

Електронна процедура

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

 

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикувания на 16 юли 2020 г. пълен пакет документи 👉Насоки за кандидатстване по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван в сайта на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) 👉 http://eumis2020.government.bg/

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!