Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 9.08.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.013  по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

До 17:30 ч. на 17 декември 2021 г. е срокът за подаване на проекти в ИСУН!

 

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. 4. подобряване опазването на околната среда.
 5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са:

 • регистрирани земеделски стопани;
 • групи или организации на производители;
 • еднолични търговци и юридически лица.

Към датата на кандидатстване кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
 • да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение № 17 от комплекта документи за кандидатстване).

 

БЮДЖЕТ и ЛИМИТИ на допустими разходи

 

387 164 028,74 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова (БФП) помощ по процедурата, от които:

 • 347 511 750.34 лева от ЕС (185 929 693.60 лева са средствата от ЕЗФРСР и 161 582 056.74 лева са от Инструмента на ЕС за възстановяване, известен още като NextGenerationEU или NGEU) и
 • 39 652 278.40 лева национално финансиране.
 • 29 337 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение;
 • 5 867 400 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 • 5 867 400 лева е максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители.

ПРОЦЕНТ на подпомагане

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

 1. 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 3 911 600,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи- с до 25 % за инвестиционни разходи в обхвата на NGEU (посочени в Приложение № 1 на Указанията за кандидатстване (УК).

До 50 % финансовата помощ за общи разходи по проекта.

 1. 35 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 3 911 601,96 лева до 5 867 400,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи- с до 25 % за инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1 на УК.

До 35 % е финансовата помощ за общи разходи по проекта.

 1. Финансова помощ за проектни предложения включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС не може на надвишава:
 • 45 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и
 • 55 % за микро и малки предприятия.

Оценителната комисия има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато не е наличен финансов ресурс по NGEU след класирането по критериите за оценка. Заявената финансовата помощ се намалява за проектните предложения, в това число и за тези с равен брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, след класирането на Етап 2: ТФО. В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.

Оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ има право да намали размера на заявената финансова помощ, когато не е наличен финансов ресурс по NGEU след класирането по критериите за оценка. Заявената финансовата помощ се намалява за проектните предложения, в това число и за тези с равен брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, след класирането на Етап 2: ТФО. В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.

За проектните предложения, за които след класиране по критериите за оценка в низходящ ред, не е наличен финансов ресурс по ЕЗФРСР, в това число и за тези с равен брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, се одобряват само инвестиции попадащи в обхвата на Приложение № 1 до размера на наличен финансов ресурс по NGEU. В тези случаи оценителната комисия извършва допълнителна оценка на показателите на бизнес плана в съответствие с одобрения размер на финансовата помощ.

ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи:

1. Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

2. Общи разходи- Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

ПРИОРИТЕТ ще имат проекти

 • Приоритет № 1 „Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори“
 • Приоритет № 2 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“
 • Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост“
 • Приоритет № 4 „Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“.

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка.

ИЗЦЯЛО електронно подаване и оценка на проектите в ИСУН

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН   2020.

Питайте УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉Запознайте се с публикувания на 9 август 2021 г. пълен пакет документи по процедура BG06RDNP001- 4.013 – по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!