Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011  по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020. 

 

В срок до 17 ноември 2021 г. може да се изпращат предложения и коментари по публикуваните насоки чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

 

Целите на процедурата по подмярка 6.1 са:

 1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.
 2. Насърчаване на заетостта.
 3. Насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските райони и устойчиво, и цифрово икономическо възстановяване в съответствие, с целите на агроекологията и климата и по-специално: ефективно използване на ресурсите, включително прецизно и интелигентно земеделие, иновации, цифровизация и модернизация на производствените машини и оборудване, условия за безопасност при работа, възобновяема енергия, кръгова и биоикономика.

Дефиниция за „млади земеделски стопани“:

„Лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през последните 24 месеца преди подаване на проектното предложение“.

Бюджет и финансови параметри

24 447 500,00 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средства са изцяло (100 %) от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

По процедурата не е предвиден минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.

Допустими кандидати по процедурата ще са:

 • физически лица;
 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:

 • са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
 • са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);
 • не са одобрени за подпомагане по настоящата подмярка, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 • не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013 и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013;
 • нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Кандидатстване в ИСУН 2020

Проектните предложения по процедурата ще бъдат подавани чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не може да го променя в периода на кандидатстване и оценка. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020!

ВАЖНО: Кандидатите, които не са регистрирани в ИАСК (Интегрирана система за администриране и контрол) преди подаване на проектното предложение в ИСУН следва да заявят в Областна дирекция на ДФЗ-РА искане за регистрация в ИСАК, съответно да им бъде издаден уникален регистрационен номер (УРН).

ВАЖНО: В рамките на предстоящия прием потенциалните кандидати няма да могат да ползват безплатните услуги на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за консултации, за изготвяне на бизнес планове, за окомплектоването и подаването на проектите в ИСУН 2020!

 

До 25 ноември се очаква да започне приемът на проектни предложение по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев.

 

Проекти на документи към общественото обсъждане:

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!