Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

18.09.2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉Резюме на подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020📌

ЦЕЛ на подпомагането

Целта на подпомагането по процедурата е насочено към подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

По подмярка 4.1.2. се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • а) модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или
 • б) подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, или
 • в) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, или
 • г) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, или
 • д) производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, или
 • е) инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
 • ж) инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства, или
 • з) изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

ДОПУСТИМИ кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват, физически лица, навършили 18 години,  еднолични търговци (ЕТ), юридически лица, регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите и признати групи/организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020.

По процедурата се подпомагат кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение:

 • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“ (съгласно продуктите, посочени в Приложение № 2 на Указанията за кандидатсване);
 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
 • са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
 • имат регистрация на животновъден/и обект/и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност.
 • са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

ФИНАНСОВИ параметри

 • 9 779 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата;
 • 2 444,75 лева е минималният размер на общите допустими разходи за един проект;
 • 48 895 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект;
 • 136 906 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един проект, представен от призната група/организация на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020;
 • финансовата помощ по подмярка е от 60 %  до 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

ПРИОРИТЕТИТЕ

Приоритет по мярката се предоставя за:

 1. Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“;
 2. Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
 3. Проекти на кандидати, чиито животновъдни обект/обекти (ако е наличен такъв) и/или минимум 50 % от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 4. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
 5. Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата;
 6. Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване;
 7. Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Електронна процедура

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите

 

За да разберете как да се възползвате от безплатните услуги на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ) чрез получаването на консултантски пакет по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР  2014-2020, посетете официалния сайт www.naas.government.bg или проверете на място в някои от Териториалните областни офиси на НССЗ, разположени в областните градове на страната, които можете да намерите ТУК📌

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикуваните на 17 юли 2020 г. 👉Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Източник: МЗХГ; НССЗ; http://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!