До 19.10.2020 г. тече срокът на общественото обсъждане по публикувания на 05.10.2020 г. пакет документи към проект на Постановление за допълнение на „Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.“

Причините за приемане на промените

В мотивите към проекта на постановлението министър Десислава Танева посочва: „Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса по програмиране на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. С проекта на постановление се въвежда промяна на допустимите членове в състава на тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г. В проекта са определени критериите, на които трябва да отговоря юридически лица в частна полза и кооперативните съюзи, както и процедурата за избор.“

Целите

Министър Танева посочва в доклада си, че целта на промените в ПМС № 142 от 2019 г. е „гарантиране на възможност за участие на всички заинтересовани страни, за разлика от тематичните работни групи за разработване на другите програми, финансирани от европейски фондове за периода 2021 – 2027 г. е предвидено участие на юридически лица в частна полза и кооперативни съюзи. За да се избегне изкривяване на подпомагането и за да се разработят приложими на практика интервенции е необходимо те да бъдат консултирани с реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативните съюзи. С оглед всеобхватността, мащаба и разнородността на подпомагането включването като членове на тематичната работна група на юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативни съюзи ще се изготви документ, който най-ефективно и балансирано да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране както в земеделския сектор и в хранително-вкусова промишленост.“

19.10.2020 г. е датата на приключване на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища на е-mail: rdd@mzh.government.bg, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ.

 

Пакетът документи, обект на общественото обсъждане на промените в ПМС № 142 от 2019 г. включва:

Пакетът документи е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища 14 дни. „По-краткият срок за обществена консултация ще даде възможност заинтересованите юридически лица с нестопанска цел своевременно да бъдат включени процедурата по разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Срокът е обвързан със задължението да се разработи проект на стратегически план до края на 2020 г., тъй като той обхваща периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.“, аргументира още в доклада си земеделският министър.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!