Европейската комисия (ЕК) събира мнения по предложение за регламент, касаещ преразглеждането на схемата на ЕС за географски указания.

Схемите защитават ценните наименования на храни и напитки срещу копиране/измама и удостоверяват, че продуктите са произведени по високи стандарти в конкретна държава или регион. С тази инициатива ЕК цели да укрепи системата чрез:

 • подобряване на устойчивото производство в рамките на схемите
 • подобряване на правоприлагането
 • даване на правомощия на групите производители
 • намаляване на кражбите в интернет
 • по-добро адаптиране на схемите към производителите във всички региони на ЕС
 • преглед на начините за популяризиране и защита на традиционните храни на ЕС
 • ускоряване на процедурите за регистрация.

 

До 02 юни 2022 г. могат да бъдат изпращани коментари по предложението на ЕК за регламент (до полунощ брюкселско време) чрез портала на ЕК 👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation…

Всички получени предложения и коментари ще бъдат обобщени от ЕК и ще бъдат представени на Европейския парламент и Съвета, за да бъдат използвани в законодателния дебат. Те ще бъдат публикувани в сайта на инициативата.

ЕК укрепва географските означения, за да запази високото качество и да подобри закрилата

Географските означения защитават наименованията на продукти от определени региони и със специфични характеристики, качества или репутация срещу копиране или измама и удостоверяват, че те са произведени по високи стандарти в техния район на произход.

В края на март 2022 г. ЕК прие предложението си за преглед на системата на географските означения (ГО) за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти. С новите мерки би следвало да се повиши използването на ГО в целия Съюз в полза на икономиката на селските райони и да се постигне по-високо равнище на защита, особено онлайн. Целта е да се поддържа високо качество и стандарти на храните в ЕС и да се гарантира, че нашето културно, кулинарно и местно наследство се съхранява и сертифицира като автентично в рамките на ЕС и по света.

👉Предложение на Комисията за Регламент на ЕС относно географските означения за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви: „Географските означения представляват богатството и разнообразието на нашето европейско кулинарно наследство. С днешното предложение за укрепване и по-нататъшно хармонизиране на нашата правна рамка, искаме да стимулираме производството на традиционни качествени продукти. Това ще бъде от полза за икономиките на селските райони в целия Съюз и ще допринесе за опазването на местните традиции и природните ресурси. То допълнително ще защити репутацията на продуктите на хранително-вкусовата промишленост на ЕС в световен мащаб.“

ЕК предлага следните мерки за укрепване и подобряване на съществуващата система на географските означения:

 • Съкратена и опростена процедура за регистрация: различните технически и процедурни правила относно географските означения ще бъдат обединени, което ще доведе до единна опростена процедура за регистрация на ГО за заявителите от ЕС и извън ЕС. Тъй като тази хармонизация ще доведе до съкращаване на времето между подаването на заявлението и регистрацията, се очаква схемите да станат по-привлекателни за производителите.
 • Повишена защита онлайн: новата рамка ще повиши защитата на ГО в интернет, по-специално по отношение на продажбите чрез онлайн платформи, и защитата срещу недобросъвестно регистриране и използване на ГО в системата за имена на домейни.
 • Повече устойчивост: като пряко последица от стратегията „От фермата до трапезата“, производителите ще могат да остойностят действията си по отношение на социалната, екологичната или икономическата устойчивост в своите продуктови спецификации, като определят съответните изисквания. Това ще допринесе за по-добра защита на природните ресурси и икономиката на селските райони, за запазване на местните растителни сортове и породи животни, за съхраняване на ландшафта в района на производство и за подобряване на хуманното отношение към животните. Това би могло да привлече потребителите, които искат да намалят въздействието си върху околната среда.
 • Оправомощени групи производители: Държавите членки ще трябва да признават групите производители на продукти с ГО по тяхно искане. Признатите групи ще бъдат оправомощени да управляват, прилагат и развиват своите ГО, по-специално като имат достъп до органите за борба с фалшифицирането и митниците във всички държави членки.

Предложението също така продължава схемата за качество на храните с традиционно специфичен характер и използването на термина „планински продукт“ като незадължителен термин за качество.

Държавите членки продължават да отговарят за правоприлагането на национално равнище, докато Комисията продължава да носи отговорност за регистрацията, изменението и заличаването на всички регистрации. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще оказва техническа подкрепа в процеса на проучване с цел ускоряване на процедурите. Комисията и EUIPO си сътрудничат в областта на географските означения през последните четири години, през които EUIPO допринесе за оценката на около 1300 заявления за ГО и създаде GIview — нова база данни за търсене на всички защитени наименования, свързана с регистъра на географските означения на ЕС.

Наименованията на селскостопански храни и вина се ползват със закрила като защитени наименования за произход (ЗНП) и защитени географски указания (ЗГУ), а спиртните напитки — като географски указания (ГУ). По-известните примери включват Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, маслини Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polish Vodka, Queso Manchego и Roquefort. Европейският съюз също така защитава храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ), които са наименованията на селскостопански продукти, подчертаващи традиционните аспекти на даден продукт, без да са свързани с конкретен географски район. Популярни примери за такива храни са Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing и Kriek.

По информация на ЕК през март 2022 г. са регистрирани 3 458 наименования: 1 624 наименования на вина, 1 576 наименования на храни и селскостопански продукти и 258 наименования на спиртни напитки.

👉Повече информация за политиката за качество на ЕС можете да откриете👉ТУК!

Източник: https://ec.europa.eu/; https://ec.europa.eu/commission/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!