Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на  Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020.

20.10.2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Основна информация, свързана с отворената процедуда за подбор BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2 от ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ) 👉 РЕЗЮМЕ по подмярка 5.2 📌

ЦЕЛ на подпомагането

  • Подпомагането по подмярката е насочено към възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците.
  • Помощта е предназначена за възстановяване на онези компоненти от производствения потенциал на фермата, които са били повредени или унищожени в резултат на горепосочените събития.

ДОПУСТИМИ кандидати

Допустими за подпомагане по подмярката са регистрирани преди 1 януари 2018 г. по Наредба № 3  кандидати, в чиито животновъден обект/и е извършено след 1 януари 2018 г. унищожаване на животни поради усложнена епизоотична обстановка и установени заразни болести (което е описано в  протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ).

По процедурата се подпомагат кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение:

  • са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
  •  имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение №1 от комплекта документи за кандидатстване);
  • са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици, овце и кози, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) преди 1 януари 2018 г. и отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
  • не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение, с изключение на случаите когато дейността на кандидата е преустановена вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни;
  • са собственици/ползватели на животновъдни обекти засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% намаляване на СПО на цялото стопанство към момента на възникване на събитието.

ДОПУСТИМИ разходи

По подмярка се подпомагат разходи за закупуване на животни- свине, птици ,овце и кози, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект/репопулация, както и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

ФИНАНСОВИ параметри

Финансовата помощ по подмярка 5.2 от ПРСР 2014-2020 за одобрени проекти е в размер до 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1 955 800 лева.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15 646 400 лева.

ПРИОРИТЕТИТЕ

Приоритет по мярката се предоставя за:

  • Проектни предложения на кандидати, при които в резултат на силно заразна болест е установено намаляване на СПО на цялото стопанство към момента на възникване на събитието.
  • Проектни предложения, при които е налице максимално въздействие на инвестицията върху възстановяването на земеделския потенциал.

Електронна процедура

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикуваните на 18 август 2020 г. 👉Утвърждени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.2. „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. , съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Източник: МЗХГ;  http://eumis2020.government.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!