На 28 септември 2021 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществено допитване относно първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи- „Sustainable EU food system“.

Генерална дирекция (ГД) „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE Farm to Fork), ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), ГД „Околна среда“ (DG ENV) и ГД „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към ЕК са отговорните за инициативата администрации.

До 26 октомври 2021 г. (полунощ брюкселско време) можете да се включите в публичната консултация по пътната карта „Устойчива хранителна система на ЕС

👉 Портал на ЕК към инициативата 👉https://ec.europa.eu…

Цел на инициативата

Пътната карта предвижда първоначалната оценка на въздействието на предложението за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи. В съответствие с целите на стратегията „От ферма до трапезата“, общата цел на тази инициатива е да се гарантира, че всички храни, пуснати на пазара на ЕС, стават все по – устойчиви. Това предполага изграждане на социално отговорна хранителна верига, която постепенно намалява екологичния и климатичния отпечатък на хранителната система на Съюза и в крайна сметка трансформира хранителната система на ЕС, допринасяйки за здравето на хората, на икономиките и на планетата. Това според ЕК ще засили устойчивостта на хранителната система и ще осигури трайна продоволствена сигурност в условията на климатичните промени и загубата на биоразнообразие. Хранителните продукти, процесите и моделите на потребление трябва да се променят, като същевременно се поддържат или подобряват високите стандарти за човешкото здраве (включително безопасността на храните), здравето на растенията, здравето и хуманното отношение към животните, както и подобряването на доходите на първичните производители, като се предпочитат био-базираните решения и засилване на конкурентоспособността на ЕС. Тази инициатива на ЕК има за цел да направи хранителната система на ЕС устойчива и да интегрира устойчивостта във всички свързани с храните политики. Тя ще установи общи принципи и цели, заедно с изискванията и отговорностите на всички участници в хранителната система на ЕС. По -конкретно, инициативата ще установи правила за:

  • етикетиране за устойчивост на хранителни продукти;
  • минимални критерии за устойчиви обществени поръчки на храни;
  • управление и мониторинг.

Тествани сценарии

За да се тества как тези цели могат да бъдат постигнати най – добре, оценката на въздействието ще оцени следните опции на политиката:

  • Вариант 1 –  Базово ниво: Този изходен сценарий ще оценив въздействието при липса на нова намеса на политиката на ниво ЕС;
  • Вариант 2- Доброволни подходи: Този сценарий ще прецени дали и доколко доброволните подходи чрез инструменти на меко законодателство могат да допринесат в дългосрочен план за прехода към устойчива хранителна система на Съюза в светлината на целите на стратегията „От фермата до трапезата“, като се има предвид тяхното ниво на амбиции;
  • Вариант 3 – Укрепване на съществуващото законодателство: Този сценарий ще прецени дали цялостен преход към устойчива хранителна система на Съюза, в светлината на целите на стратегията „От фермата до трапезата“, може да бъде постигнат чрез редица целеви секторни интервенции на ниво ЕС чрез съществуващите достижения на правото на Съюза;
  • Вариант 4 – Ново цялостно рамково законодателство за устойчивостта на хранителната система на Съюза: Този сценарий ще разгледа въздействието на ново цялостно рамково законодателство на Съюза, което би могло да служи като lex generalis, приложимо за всички участници в хранителната система. То ще определи общата основа, съставена от общи цели, дефиниции, принципи и изисквания, за да се гарантира, че съображенията за устойчивост, извън вече приложимите изисквания, основани на безопасността, се вземат предвид, когато храната се произвежда/пуска на пазара на Съюза, като се има предвид Задължения на ЕС за международна търговия.

За консултацията

12-седмичната обществена консултация по законодателна рамка за устойчиви хранителни системи е насрочена за първото тримесечие на 2022 г. и предложение до средата на 2023 г. Въпросникът ще бъде преведен на всички официални езици на ЕС и ще бъде достъпен на уебсайта „Have your say“.

ЕК използва пътна карта за определяне на обхвата на: основен нов закон или политика; оценка на съществуващ закон или политика; проверка на годността на пакет от свързани съществуващи закони и / или политики. Пътните карти описват проблема, който трябва да бъде решен, и целите, които трябва да бъдат постигнати, обясняват защо са необходими действия на ЕС, очертават вариантите на политиката и описват основните характеристики на стратегията за консултации. Понякога потенциалното въздействие на закон или политика върху икономиката, околната среда или обществото е толкова голямо, че е необходима оценка на въздействието. В този случай пътната карта се заменя с начална оценка на въздействието, която влиза в по – големи подробности. Когато очакваните въздействия от законодателството или политиката на ЕС са значителни, Комисията прави оценка на въздействието, преди да направи своето предложение. Целта на тази оценка е да се анализира по -подробно въпросът, който трябва да бъде разгледан, дали трябва да се предприемат действия на равнище ЕС и потенциалните икономически, социални и екологични ефекти от очертаните различни решения. Докладите за оценка на въздействието се публикуват с предложенията или с актове, приети от Комисията. Те също се изпращат до законодателите на ЕС, Парламента и Съвета, за да преценят, докато решават дали да приемат предложения закон.

Източник: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!