На 18 декември 2020 г. ЕК публикува препоръки за всяка държава-членка да съдейства при изготвянето на техните стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). За да се улесни този процес те вече са достъпни на езика (езиците) на съответната държава-членка.

Препоръките за България  се основават на анализа на актуалното състояние, нуждите и приоритетите на селското стопанство и селските райони. Те са насочени към конкретните икономически, екологични и социални цели на бъдещата ОСП, и по-специално амбицията и конкретните цели на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. Както се посочва в стратегията „От фермата до трапезата“, Комисията приканва България в своя стратегически план по ОСП да определи изрични национални стойности по отношение на целите на Зеления пакт, като се вземат предвид конкретното положение в страната и настоящите препоръки.

ПРЕПОРЪКИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ПО ОСП НА БЪЛГАРИЯ

 

С цел справяне с взаимосвързаните икономически, екологични/климатични и социални предизвикателства, Комисията счита, че стратегическият план по ОСП на България трябва да се съсредоточи върху приоритетите си и да насочи интервенциите си върху следните точки:

👉 Насърчаване на развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство с цел гарантиране на продоволствената сигурност

✔️Подобряване на жизнеспособността и рентабилността на сектора чрез подпомагане на оптимизацията на структурата на земеделските стопанства, на развитието на сектори като зеленчукопроизводство, отглеждане на овощни насаждения и тревопасни животни и инвестиции в модернизацията на производството.
✔️Повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на сектора чрез подпомагане по-специално на по-голямата достъпност и използване на технологии, иновации, търговски инициативи, професионално обучение на земеделските стопани и по-широко използване
на инструменти за управление на риска.
✔️ Подобряване на жизнеспособността на по-малките и средните земеделски стопанства с по-висок потенциал за развитие чрез по-ефективно насочване на подпомагането на доходите, например чрез прилагане на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и намаляване на плащанията.
✔️ Подобряване на положението на земеделските стопани във веригата за доставки на храни. Препоръчаните подходи включват: подпомагане на преработката и търговията със селскостопански продукти с висока добавена стойност (например съгласно схемите за качество на ЕС и националните схеми за качество); и подобряване на позицията на земеделските стопани чрез стимулиране на обмена на знания и насърчаване на различни форми на сътрудничество, по-специално между биологичните земеделски стопани.

👉 Укрепване на грижите за околната среда и действията в областта на климата и принос за постигането на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата

✔️ Справяне с тенденциите за увеличаване на различни от CO2 емисии на парникови газове и емисии на амоняк от почвите, по-специално предизвикани от увеличеното наторяване. За тази цел България следва да повиши съдържанието на органични вещества в почвата и да съхрани плодородието на почвата чрез насърчаване на по-удължен и поразнообразен сеитбооборот, подходяща почвена покривка, по-добро управление на остатъците, по-балансирано и по-ефикасно управление на хранителните вещества и алтернативни мерки за преодоляване на продължаващите случаи на изгаряне на открито на селскостопански остатъци. България следва да обмисли комбинирането на тези мерки с поамбициозни техники за управление на почвата с цел обръщане на хода на ерозията на почвите в районите, които са най-силно засегнати от този проблем.
✔️Намаляване на замърсяването на въздуха и на различните от CO2 емисии на парникови газове чрез подобряване на управлението на оборския тор (разпръскване, съхранение) и чрез използване на оборския тор за устойчиво производство на биогаз в съответствие със стратегията на ЕС за метана.
✔️ Подобряване на адаптивността на секторите на селското и горското стопанство към изменението на климата чрез подкрепа на плановете за устойчивост на земеделските стопанства/засушаването; икономии на вода чрез адаптиране на културите, екологосъобразно повторно използване на водата и ефикасни напоителни системи в регионите, които зависят от напояването; оползотворяване/увеличаване на особеностите на ландшафта, като например дървета, позволяващи защита срещу градушки или други екстремни метеорологични явления.
✔️ Принос към целта на Зеления пакт на ЕС за зони с високо разнообразие в селскостопанския ландшафт чрез подкрепа за подходящи
селскостопански практики, включително създаване и поддържане на особености на ландшафта върху земеделските земи и увеличаване на
подкрепата за поддържане и подобряване на земеделските земи с висока природна стойност. Тези усилия следва също така да подпомогнат
възстановяването и поддържането на защитените местообитания и видове, включително тези, посочени в рамката за приоритетни действия (РПД) за финансиране по линия на ОСП.
✔️ Насърчаване на устойчиво управление на горските земи и залесяването, подобряване на многофункционалността, защитата на горите и възстановяването на горските екосистеми с цел постигане на добро състояние на местообитанията и видовете, свързани с горите и
изграждане на устойчивост на заплахи като въздействието на изменението на климата. За тази цел следва да се насърчават стратегии за управление на горите, които да увеличат максимално видовото, генетичното и структурното разнообразие.
✔️ Принос към целта на Зеления пакт на ЕС относно биологичното земеделие чрез подпомагане на преобразуването и поддържането на
биологично земеделие в полза на дивата флора и фауна и екосистемите (както и потенциалните икономически печалби).

👉 Укрепване на социално-икономическата структура на селските райони и решаване на социалните проблеми

✔️ Създаване на възможности за заетост и подобряване на условията за развитие на стопанска дейност в селските райони чрез целенасочени инвестиции в биоикономиката, горското стопанство, подобряването на широколентовата мрежа от ново поколение (NGA) и подобряване на достъпа до финансиране за новите участници и младите земеделски стопани.
✔️ Намаляване на бедността, обезлюдяването и социалното изключване в селските райони чрез продължаване на подкрепата за стратегически дългосрочни инвестиции в инфраструктура (например пътищата и канализационните системи в селските райони) и услуги (свързани с предоставяне на медицински грижи, образование и свободно време). Цялата тази подкрепа следва да отчита динамично променящата се ситуация в тези райони и възможното взаимодействие с други европейски и национални фондове.
✔️ Принос за постигането на целта на Зеления пакт на ЕС относно продажбите на антимикробни средства чрез полагане на значителни усилия за чувствително намаляване на употребата на антимикробни средства в животновъдството, като се има предвид, че продажбите в България са над средното за ЕС, чрез използване на всички налични инструменти, включително инструментите по ОСП, с цел подпомагане на земеделските стопани, като например насърчаване на най-добрите практики за намаляване и разумна употреба на антимикробни средства, заедно с подобряване на управлението на животновъдството, биологичната сигурност, профилактиката и контрола на инфекциите.
✔️Значително подобряване на биологичната сигурност и хуманното отношение към животните чрез подпомагане на подобряването на практиките за управление на животновъдството, особено по отношение на свинете, и чрез насърчаване на най-добрите практики за подобряване на отглеждането на животните, профилактиката и контрола на инфекциите.
✔️ Принос към целите на Зеления пакт на ЕС относно пестицидите чрез увеличаване на усилията за намаляване на количествата най-опасни използвани пестициди, както и рисковете, свързани с тях, и чрез насърчаване на устойчивото използване на пестициди, по-специално като се гарантира въвеждането на практики за интегрирано управление на вредителите.

👉 Стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен

✔️ Принос към целта на Зеления пакт на ЕС относно широколентовата мрежа чрез своевременно извършване на инвестициите във връзка със 100 % покритие на селските райони с високоскоростна широколентова мрежа, като същевременно се ускори развитието на цифровите знания и умения в селските райони и селското стопанство. При изпълнението на тази препоръка следва да се осигури взаимодействие с наличното финансиране от други европейски и национални фондове.
✔️ Справяне с разпокъсаността на системата за трансфер на знания и иновации в селското стопанство чрез използване на интервенции,
насочени към укрепване на консултантските услуги и тяхното свързване, включително с другите компоненти на системата за ТЗИСС, насърчаване на изграждането на знания и обмена на знания, инвестиране в услуги за подкрепа на иновациите и обучение на консултанти и земеделски стопани. Това би увеличило използването на устойчиви селскостопански практики, равнището на цифровизация и съвместното създаване на иновации, които могат да насърчат екологичната устойчивост и конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!