Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008  „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР 2014-2020

30 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.00 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Целта на процедура е да се подпомагат проектни предложения, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. В резултат на осигурената подкрепа по процедурата се очаква да се реализират проектни предложения, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства, включително да се осигурят възможности за създаване на заетост, да се създадат по-добри условия за отглеждане на животните, свързани с повишаване на биосигурността в стопанствата, да се насърчи биологичното производство на продукти, получени в резултат от развитието на животновъдна дейност, както и да се стимулира сдружаването сред животновъдните стопанства в страната.

ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са:

 • земеделски стопани;
 • групи или организации на производители.

Към датата на кандидатстване кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение №1 от комплекта документи за кандидатстване);
 • да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

ФИНАНСОВИ условия        

58 674 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП).

 • 29 337 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.
 • 977 900 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат.
 • 488 950 лева е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства по настоящата процедура.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на 50 % общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи за:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост (СМР), използвана за земеделското производство, вкл. такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за опазване компонентите на околната среда;
 • закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности, намираща се на територията на селски район;
 • закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 • закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.;
 • достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 • закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг;
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

ПРИОРИТЕТИ ще имат проекти

 • Приоритет № 1 „Подпомагане на животновъдни стопанства“- максимален брой точки 35
 • Приоритет № 2 „Подпомагане на биологично производство“- максимален брой точки 10
 • Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“- максимален брой точки 2
 • Приоритет № 4 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“- максимален брой точки 5
 • Приоритет № 5 „Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения“- максимален брой точки 10
 • Приоритет № 6 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“- максимален брой точки 35

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка.

ИЗЦЯЛО електронно подаване и оценка на проектите в ИСУН

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Питайте Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

👉 Запознайте се с публикувания на 3 юли 2020 г. пълен пакет документи към👉 BG06RDNBG06RDNP001-4.008 – Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година съдържащи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение на одобрените проекти и приложенията към тях.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!