До 5 април е удължен срокът на общественото обсъждане на проектната документация по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020.

Това става ясно от актуализираната информация в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК и в сайта на МЗХГ👉ТУК.

05 април 2021 г. до 23:59 ч. е крайната дата за подаване на предложения и възражения по публикуваните към процедурата за обществено обсъждане проекти на документи. Предложения и възражения могат да бъдат изпращани на следния интернет адрес👉rdd@mzh.government.bg

 

 

От публикуваната информация става ясно, че новата индикативна дата на обявяване на процедурата е 19.04.2021 г.

👉Запознайте се с публикуваните на 22.03.2021 г. за обществено обсъждане:

 

Във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 проведе на 25 март 2021 г. видеоконферентно заседание на сформираната Тематичната работна група (ТРГ) за разглеждане и обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване по подмярката. Съгласно възприетото от МЗХГ предложение от екипа на Звеното за управление на НСМ, утре на 30 март ще се проведе второ видеоконферентно заседание на ТРГ, за да могат да бъдат обсъдени всички детайли по предстоящата процедура.

 

Източник: https://eumis2020.government.bg/; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!