Публикувана за обществено обсъждане е проект на Наредба за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи (БЛС) и надзора над техните оператори.

С проекта на Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори се предлага създаването на нормативна уредба, която да въведе пропорционални изисквания, предвид рисковете, с които е свързана експлоатацията на БЛС, така че от една страна да бъдат гарантирани правата и интересите на операторите на БЛС, а от друга – да бъдат защитени животът и здравето на хората, неприкосновеността на личните им данни, националната сигурност.

С проекта на наредба се въвеждат мерки, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Регламент (ЕС) № 2019/947).

Предлаганият проект на наредба регламентира условията и редa за регистрация на лицата като оператор на БЛС, изискванията към дистанционно управляващите пилоти и за експлоатацията на безпилотните летателни системи (БЛС), както и надзора върху лицата, участващи в експлоатацията на БЛС, осъществяван от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“).

В срок до 06 декември 2021 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по проектонаредбата чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

Основни моменти в проектонаредбата: 

  • В раздел II „Изисквания към декларирани организации за обучение“ се включват разпоредби за декларирани организации за обучение, които могат да предоставят обучение на дистанционно управляващи пилоти, извършващи полети в неограничена и специфична категория. Предложеният проект отчита целите и принципите, установени в членове 1 и 4 от Регламент(ЕС) 2018/1139, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност. Използването на декларации е позната практика в регулаторната рамка на ЕС, свързана с гражданското въздухоплаване и се приема за най-доброто решение, което може да се предложи в областта на обучението на дистанционно управляващи пилоти: доставчиците на обучение няма да бъдат задължени да кандидатстват за предварително одобрение, но ще трябва да представят подробна декларация пред ГД „ГВА“, преди да започнат своите учебни дейности, за гарантиране, че предоставяното обучение е в съответствие с всички приложими изисквания. По всяко време декларираната организация за обучение ще трябва да отговаря на изискванията на наредбата, която също така съдържа опростени разпоредби за вътрешно наблюдение на съответствието и управление на безопасността. По този начин ще се осигури пропорционална регулаторна рамка за доставчиците на обучение в безпилотната авиация, която да им позволи да провеждат обучение, без да кандидатстват за предварително одобрение, като се въвежда опростена процедура за доставчиците на обучение.
  • В глави шеста, седма, осма, девета и десета се съдържат изискванията към операторите на БЛС, които извършват професионална дейност с тях, както и издаването или приемането на различните видове документи, разрешаващи експлоатацията с БЛС. С тях са въведени по-високи изисквания, целящи гарантирането на безопасната експлоатация на БЛС.
  • В глава шеста са разписани основните задължения за операторите на БЛС, които извършват професионална дейност.
  • С глава седма се въвежда национално изискване за деклариране експлоатацията на БЛС в неограничена категория, в случай че операторът на БЛС извършва професионални дейности. Регламентирани са условията и редът за подаване на декларацията.
  • Вглава осма са регламентирани условията и редът за подаване на декларацията за експлоатация в съответствие с основен сценарий в специфична категория;
  • В глава девета се регламентират изискванията към кандидатите за издаване на разрешение за експлоатация на БЛС, предназначени да бъдат използвани в специфичната категория, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947;
  • В глава десета се дефинират условията и редът за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС.
  • В глава единадесета се регламентира, че ГД „ГВА“, като компетентен орган по регламента, приема и обработва заявени за публикуване географски зони на БЛС. Също така се определят изискванията за опериране в определените географски зони, което се обуславя от необходимостта да се гарантира безопасността на гражданското въздухоплаване, като например полетите, осъществявани в близост до гражданските летища за обществено ползване. С цел осигуряване на стандартизация информацията за географските зони за БЛС се публикува от ГД „ГВА“ в един-единствен широкоразпространен цифров формат. В тази връзка са и изискванията, предвидени в глава дванадесета от проекта на наредба, където се съдържат конкретни правила за гарантиране на сигурността и безопасността при експлоатацията на БЛС. Регламентирани са и взаимоотношенията на ГД „ГВА“ с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, както и с контролните органи по Закона за защита на потребителите.
  • Надзорните функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ върху операторите на БЛС са предвидени в глава тринадесета от проекта на наредба. Надзорът ще се осъществява посредством инспекции и проверки, предназначени да осигурят на ГД „ГВА“ доказателства за съответствието на операторите с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947, като обхватът му се съобразява с резултатите от предишните надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността. В глава четиринадесета от проекта е определен редът за временно прекратяване, ограничаване или отнемане на правата на операторите.
  • В глава петнадесета са регламентирани условията за регистрация на сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства, вписването им в регистъра на гражданските БВС на Република България, както и тяхното отписване от регистъра.

Пакет документи към обществената консултация и лице за контакт: 

Източник: www.strategy.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!