В рамките на проведеното на 27.01.2021 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети решения, с които се предоставят нови възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2021 г.

Над 22 млн. лева по de minimis за изхранване на животните*

Кандидатстване: от 2 до 15 февруари 2021 г.

Краен срок за изплащане на помощта: 1 март.

ДФЗ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки. На подпомагане подлежат стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2020 или (ПНДЖ3). Ставките за подпомагане са:

 • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
 • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
 • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
 • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
 • до 50 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
 • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за биволи;
 • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
 • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.

Таванът за получаване на подпомагането е до 25 000 евро за три последователни данъчни години. 👉 Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

12,2 млн. лв. за одобрени инвестиционни проекти по 5 схеми на държавни помощи

ДФЗ одобри финансов ресурс в размер на общо 12, 2 млн. лв. по 5 инвестиционните схеми за държавни помощи за 2021 г. Средствата ще бъдат разпределени за одобрени, но нереализирани проекти през 2019 г. и 2020 г. по съответните схеми:

 

 • 8 млн. лв. за 94 одобрени проекта по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“;
 • 2,3 млн. лева за 118 одобрени проекта по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”;
 • 800 хил. лв. за 19 одобрени проекта през 2019 и 2020 за мини мандри по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”;
 • 1 млн. лв. за 14 проекта от прием 2020 г. по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”;
 • 100 хил. лева по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.

2,3 млн. лева за борба с вредителите при картофи и домати през 2021

ДФЗ утрърди общо 2,3 млн. лв. за подпомагане на оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2021 г.

 • 500 хил. лв. за схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии, но не повече от 2 500 лв./хектар с ДДС. 👉**ВИЖ: От 22 февруари до 15 октомври 2021 г. зеленчукопроизводителите кандидатстват за борба с вредителите по доматите
 • 1,8 млн. лева за държавната помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae), но не повече от 850 лв./ха, с включен ДДС. 👉**ВИЖ: От 9 март до 14 май е отворен прием по схемата за контрол на вредители по картофите!

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. лева

Бюджет от 1,2 милиона лева за 2021 г. утвърди ДФЗ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. 👉 **ВИЖ: Приемът по схемата за производство на качествени семена е до 26 февруари!

Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал. Субсидията е до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Предстои ДФЗ и МЗХГ съвместно да изготвят указания за предоставяне на помощта.

100 000 лева за сертифициране на стопанствата по стандарта GLOBALG.A.P.

ДФЗ разпредели 100 000 лева за 2021 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци.

👉**ВИЖ: До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

Помощта се предоставя само за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. за максимален период от 5 години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно. Важно е кандидатите по схемата да знаят, че за подпомагане се приемат разходи по издаване на сертификат, които са извършени след подаване на заявлението за кандидатстване в ДФЗ.

Кандидатите предоставят в ДФЗ отчетните документи, доказващи успешно приключилата сертификация по стандарта GLOBALG.A.P. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите. Предстои ДФЗ и МЗХГ съвместно да изготвят указания за предоставяне на помощта.

72 млн. лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2020

ДФЗ утвърди финансов ресурс в размер до 72 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2020 г. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност и са регистрирани, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. И третото условие – е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП). Периодът за превеждане на финансовия ресурс е между 10 и 20 февруари 2021 г.

Развъдните асоциации ще получат 7,5 млн. лева през 2021 г.

Ресурс от 7 500 000 лв. утвърди ДФЗ за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2021 г.  Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Предстои ДФЗ съвместно с ИАСРЖ и компетентните дирекции в МЗХГ да изготвят указания за прилагане на схемата.

От 8 февруари до 5 март земеделските стопани заявяват помощ за зимни пръскания на трайните насаждения*

 • Период на прием: от 8 февруари до 5 март 2021 г. по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”
 •  Срок за отчитане на дейностите: до 14 май 2021 г.
 • Срок за изплащене на средствата: до 30 юни
 • Общ бюджет по схемата за 2021 г: 6 млн. лв.

Ще се приемат документи за закупуване на продукти за растителна защита (ПРЗ) за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Средства се изплащат само за ПРЗ, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с ПРС, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба ПРЗ, на основание чл.6, ал.1 от ЗЗР.

Помощта се предоставя на два етапа: 1/Първият е през пролетта и обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки; финансовата подкрепа е до 270 лв. на хектар с ДДС за закупени с разходооправдателни документи ПРЗ; 2/ За втория етап предоставените средства покриват част от направените разходи за ПРЗ, които се използват през есента, в периода на масов листопад и гниене на листата; финансовата подкрепа е до 100 лв. на хектар с ДДС. 👉Указания по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021

Източник: ДФЗ; МЗХГ; https://ruralnet.bg/

*Публикацията е актуализирана на 29.01.2021 г.

**Публикацията е актуализирана на 17.02.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!