Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 10- то изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Това става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 1129 от 16.02.2021 г. за одобрение на 10- тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

👉Пакет документи с одобрено Десето изменение на ПРСР 2014-2020📌

Предложените от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 изменения и допълнения в Програмата бяха разгледани, дискутирани и приети от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в рамките на проведената в периода 23-30.11.2020 г. писмена съгласувателна процедура (в последствие удължено до 17.12.2020 г.) и на 15-то заседание на КН, което се реализира чрез видеоконферетна връзка на 22.12.2020 г.

Основни промени в ПРСР 2014-2020 след одобреното 10-то изменение

🔴 Промени във финансовия план на ПРСР 2014-2020 г. във връзка с прехвърляне на средства между мерки, подмерки и фокус области, с цел осигуряване на ресурс за договаряне на заявления по вече стартирали приеми и процедури, от мерки, в които са налични неизразходвани или остатъчни средства към момента

Общо прехвърлените средства между мерки и подмерки са в размер на 59 767 000 евро от ЕЗФРСР, или 70 314 118 евро публични средства, въз основа на анализи на УО относно финансовото изпълнение на ПРСР 2014-2020, които са показали:

  • наличен остатък на средства по: мярка 5 “Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития,и въвеждане на подходящи превантивни мерки”, подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, подмярка 2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;
  • недостиг на средства по: подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“, подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Освободените средства от наличните остатъци по мерки/подмерки са прехвърлени чрез 10-та нотификация към мерки/подмерки, както следва:

🔴 Промени в текста на подмярка 2.2 „Подкрепа за въвеждането на услуги по управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства и консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и в областта на горското стопанство“

Съгласно настоящия текст на подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка  2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“, оперативните разходи на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)  ще се възстановяват от ДФЗ на база на реално извършени разходи, отчетени с разходооправдателни документи. В подмярката е предвидено създаването в България на консултантски капацитет на общинско ниво чрез разширяването на териториалния обхват на НССЗ чрез създаване на до 50 мобилни общински центрове (офиси)  за консултантски услуги, които да подпомагат дейността на действащите към момента 28 областни офиса на Службата. Функционирането на мобилните общински центрове е неизменно свързано със съпътстващи оперативни разходи, поради което се въвежда възможност по подмярката, оперативните разходи за функциониране на мобилните центрове да се прилагат въз основа на  единна ставка в размер на до 15 на сто от допустимите разходи за възнаграждения (ВИЖ: С бюджет от 11,73 млн.лв. стратира прием по подмярка 2.2 на ПРСР за разширяване на териториалния обхват на НССЗ с до 50 мобилни общински офиси).

🔴 Промени в текста на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“

Промяна в изискването към кандидатите по подмярката (да се подпомагат земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. без да е налице изискване за извършване на съответната животновъдна дейност преди тази дата) и увеличение на максималната стойност на допустимите разходите за един кандидат и за едно проектно предложение за сектор „свиневъдство“ и сектор „птицевъдство“ (ВИЖ: До 5 май е отворен приемът за животновъди по подмярката за биосигурност 5.1 на ПРСР 2014-2020; С бюджет от 2,933 млн. лв. стартира втори прием за „публични субекти“ по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020).

🔴 Промени в текста на мярка 10 „Агроекология и климат“, включително преизчислявания на нивата на компенсаторно подпомагане по мярка 10, които ще се прилагат от 2021 г.

Промените засягат дейности от направление „Контрол на почвената ерозия“; направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1); дейностите от направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) (ВИЖ: Промени в наредбите за прилагане на мерка 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 1 март*; МЗХГ публикува проект на заповед за приемите през 2021 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020).

🔴 Промени в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“

Добавен е текст, с който се позволява през 2021 г. за кандидати, изпълняващи ангажименти по ПРСР 2014-2020 да поемат ангажименти с продължителност до 2 г. или продължаващите ангажиментите да бъдат ежегодно удължавани до края на 2022. Ангажиментите за нови кандидати по мярката могат да са с продължителност от 1 до 3 г. в съответствие с приетото законодателство за преходния период в Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23.12.2020 г.

Промяна на съотношението за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“ от 1 животинска единица на 1 хектар на 0,3 ЖЕ/1 ха. В подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие“: въвеждат се дегресивни ставки за полски култури включително и фуражи и ароматни и медицински култури и в под мярка 11.1; прецизиран е текстът, свързан с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. В подмярка 11.2. „Плащания за биологично земеделие“ се предлагат промени в следните точки: предвид въведеното през 2020 г. условие към бенефициенти с ангажимент за постоянно затревени площи за спазване на гъстота от минимум 1 ЖЕ/ 2 ха и възможността за прием през 2021 и 2022 г., се уточнява, че изискването ще се прилага и за следващи години; след приключване на ангажиментите през 2020 г. да се предостави възможност за удължаване на ангажиментите по мярка 11 от ПРСР 2014-2020 г. с площи, които могат да варират с процент по-голям 10 % (съгласно текущите текстове), като ангажиментът продължава да се изпълнява с площи, за които земеделските стопани имат правно основание за ползване през съответната година; уточнява се, че предложените прагове на подпомагане ще бъдат приложими при кандидатстване и след 2020 г. (ВИЖ: Промени в наредбите за прилагане на мерка 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 1 март*; МЗХГ публикува проект на заповед за приемите през 2021 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020 )

🔴 Промени в текста на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и методология за преизчисляване на компенсаторните плащания по мярка 12

Във връзка с обнародваната през 2020 г. една нова заповед за обявяване на защитена зона по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици и 36 бови заповеди по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, измененията в подмярка 12.1. „Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 за земеделски земи“ са по отношение на включване на Списък на публикуваните зони за местообитанията и таблица с компенсаторни плащания по зоните за местообитания и видове ограничения. Промяната на практика разширява обхвата на прилагане на подмярка 12.1. Във връзка с извършеното предефиниране на районите с природни ограничения, различни от планинските и определения обхват на райони с други специфични ограничения е направена демаркация с мярка 13 (ВИЖ: Промени в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 18 февруари*; МЗХГ публикува проект на заповед за приемите през 2021 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020).

🔴 Промени в текста на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ относно преизчисляване на нивата на компенсаторните плащания по мярка 14 

Във връзка с извършен анализ на производствените и пазарни промени за периода 2017-2019 спрямо периода 2011-2013 г. и направено преизчисляване на компенсаторните плащания по мярка 14, са въведени нови нива на компенсаторното подпомагане в евро/ЖЕ след 2020 г. в подмярка 14.1 „Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ и подмярка 14.2 „Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ (ВИЖ: Промени в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 18 февруари*; МЗХГ публикува проект на заповед за приемите през 2021 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020).

🔴 Промяна в текста на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

Промените касаят допустимостта на кандидатите, като е добавена възможност за разширяване на кръга на допустимите участници в оперативните групи чрез включването на Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

🔴 Промени в текста на раздел 15.1 от ПРСР 2014-2020 г., свързани със структурни промени в дирекция „Развитие на селските райони“

Промяната в Раздел 15.1 отразява извършените през месец октомври 2020 г. административни промени в структурата на дирекция „Развитие на селските райони“, в рамките на която е създадден нов отдел „Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“ с функции в областта на прилагането, администрирането, управлението и програмирането на мерките, свързани с обучения, трансфер на знания, иновации, сътрудничество и дигитализация.

👉 Можете да се запознаете с публикуваните в сайта на МЗХГ👉Протокол от писмена процедура на КН на ПРСР 23-30 Ноември 2020 и 👉Материали за 15 заседание на КН на ПРСР

Източник: www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!