Справедливият стандарт на живот за фермерите и предлагането на безопасна и здравословна храна са едни от основните резултати от Общата селскостопанска политика (ОСП) през последните седем години, според доклад, приет в четвъртък, 16 декември 2021 г. от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райоми на ЕК (ГД АГРИ).

👉 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на общата рамка за наблюдение и оценка, включително оценка на изпълнението на общата селскостопанска политика 2014-2020 г.

Докладът оценява изпълнението на целите, определени от Комисията за този период, които са:

 • жизнеспособно производство на храни, с фокус върху доходите от селското стопанство, селскостопанската производителност и стабилността на цените;
 • устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биоразнообразието, почвата и водата;
 • балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, насърчаване на растежа и намаляване на бедността в селските райони.
В него се заключава, че за периода 2014-2020 г. ОСП се е представила добре при осигуряването на справедлив стандарт на живот за земеделските производители; осигуряване на стабилна, безопасна и здравословна храна; и предоставяне на ясна информация за храните на потребителите в ЕС. 
Резултатите в подобряването на опазването на околната среда и действията по отношение на климата чрез повишаване на стандартите и насърчаване на промяната обаче са смесени.

ОСП трябва да направи повече, за да подкрепи устойчивостта на селското стопанство в ЕС, в съответствие с Европейската зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата“. По-специално, той трябва да допринесе повече за екологичните цели на ЕС, както и за по-високите климатични амбиции, очертани в европейското законодателство за климата.

Докладът също така отбелязва, че потенциалът на ОСП не е напълно реализиран и че ОСП трябва да направи повече в подкрепа на устойчивостта на селското стопанство в ЕС.

През 2021 г. Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се споразумяха за нов дизайн на ОСП, който извлича много поуки от политиката през периода 2014-2020 г. Новата обща селскостопанска политика ще даде възможност на селскостопанския сектор да даде по-значим принос за постигането на тези амбициозни цели.

Някои от основните констатации от доклада за изпълнението на ОСП са изложени по-долу:

🔺Балансирано териториално развитие

Обновяване на поколенията
 • Заетостта в селското стопанство на ЕС достигна 9,1 милиона еквивалента на пълно работно време до края на 2019 г.
 • Спадът в размера на работната сила в селското стопанство на ЕС се забави до -1,4% годишно през периода 2011-19 г. (от -3,8% годишно през 2005-11).
 • Застаряващото земеделско население е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени селските райони на ЕС, тъй като само 11 % от земеделските производители в ЕС са на възраст под 40 години (2016 г.).
 • ОСП улесни обновяването на поколенията, като подкрепи икономическата устойчивост на работните места и младите фермери.
 • Липсата на рентабилност/ограничената рентабилност на стопанствата остава проблем въпреки подкрепата от ОСП. ОСП е недостатъчна сама по себе си, за да премахне основните бариери за навлизане в земеделието, които са: 1) ограничен достъп до земя и капитал; 2) ниска привлекателност на условията на труд и живот в селските райони.
Въздействие на ОСП върху селските райони
 • Хранително-вкусовият сектор осигурява 40 милиона работни места в селските райони в целия ЕС.
 • ОСП има значителни странични ефекти върху по-широката икономика на селските райони, особено защото стимулира икономическия растеж и заетостта.
 • Подкрепата на ОСП може да помогне за забавяне на темпа на обезлюдяване и изоставяне на земя в ЕС.
 • ОСП помага за значително намаляване на бедността в селските райони.

🔺 Жизнеспособно производство на храни

Доход от ферма
 • Над 6 милиона бенефициенти са получи пряко подпомагане на доходите, което позволява на земеделските производители да се справят по-добре с намаленията на цените на селскостопанските продукти.
 • Прякото подпомагане на доходите представлява около 25% от факторния доход за ЕС (средно за 2014-18 г.).
 • Директните плащания и подкрепата за развитие на селските райони представляват близо 50% от доходите на фермерите в планинските райони, а финансирането на ОСП помага да се направят стопанствата жизнеспособни в най-отдалечените селски райони.
 • Между 2013 и 2019 г. средният доход за ЕС на работник се е увеличил с 15% в реално изражение. Това се дължи главно на големите печалби в производителността на труда.
 • Въпреки това, разликата между доходите от селското стопанство и средната работна заплата в цялата икономика остава значителна.
Разпределение на подкрепата за ОСП
 • Постигнат е малък напредък по отношение на справедливото разпределение на директните плащания, като 20% от бенефициентите на ОСП са получавали 80% от плащанията.
 • Въпреки това разпределението на подкрепата за ОСП е много социално приобщаващо.
 • Около половината от бенефициентите на директни плащания са много малки стопанства с по-малко от 5 хектара, а най-големите бенефициенти на подпомагане на ОСП имат само между 20 и 100 хектара.
 • ОСП за 2014-2020 г. е довела до значително преразпределение на директните плащания към по-малките земеделски производители и към районите, изправени пред природни ограничения. Между 2017 и 2019 г. плащанията на хектар към земеделските производители от най-малката категория (тези, които произвеждат под 8 000 евро стандартна продукция) са се увеличили с 18% в сравнение с периода между 2011 и 2013 г.
 • Въпреки това, все още има място за подобрение в насочването на подкрепата към онези, които имат най-голяма нужда от нея.
Конкурентоспособност и производителност
 • ОСП има значителен принос за продоволствената сигурност чрез повишаване на нивата на производителност.
 • Общата факторна производителност на селското стопанство в ЕС се е увеличила с 6% от 2013 до 2019 г. (ЕС-27).
 • Производителността на труда в ЕС-28 се е подобрила с 24% от 2014 до 2020 г.
 • Търговията с селскостопански храни в ЕС показва силни нива на устойчивост, като ЕС-28 представлява 18% от световния износ на селскостопански храни през 2019 г.

🔺 Устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата

Устойчиво управление на природните ресурси
 • ОСП помага да се предотврати изоставянето на земи, забавя специализацията на земеделските системи и поддържа диверсификацията на културите и постоянните пасища, като по този начин се запазва биоразнообразието.
 • ОСП осигурява широко ниво на „базова защита“ за околната среда върху повече от 80% от земеделските земи в ЕС.
 • Плащанията по ОСП зависят от спазването на основен набор от правила, произтичащи от екологичното (и друго) законодателство на ЕС и добрите агроекологични практики.
 • По-целенасочени доброволни ангажименти, надхвърлящи тази „базова защита“, обхващат 15 % от земеделската земя на ЕС (2019 г.).
 • Ангажиментите за агроекология и климат подкрепят практики, които ограничават загубата на почвена органична материя, насърчават биоразнообразието на почвата и намаляват замърсяването на почвата
 • До 2019 г. 7,8% от земеделските земи са били под биологично земеделие в ЕС-28.
 • ОСП е подкрепила значително увеличение на площите под биологично земеделие.
 • През 2019 г. 66% от земеделските земи под биологично земеделие са получили подкрепа по ОСП.
 • Биологичното земеделие очевидно носи ползи за биоразнообразието, почвата и водата, смекчаването на климата и хуманното отношение към животните, като същевременно намалява използването на химически пестициди и антимикробни средства.
Изменението на климата и емисиите на парникови газове
 • Емисиите на парникови газове в ЕС от селското стопанство са с 20% по-ниски от нивата от 1990 г.
 • От 2010 г. напредъкът се забавя, но селскостопанското производство се е увеличило с 9%. Това подчертава значително намаляване на емисиите на единица произведена продукция. Това засилва устойчивостта на сектора и продоволствената сигурност.
 • Това показва, че могат да се извлекат поуки от повишаването на ефективността в селското стопанство, което може да даде насоки за значителните подобрения, необходими за бъдещето.
 • Намаляването на общите емисии в селското стопанство остава от съществено значение за постигане на целите на ЕС в областта на климата.
 • От 2014-20 г. ОСП е направила повече за намаляване на емисиите от управляваните земеделски почви, отколкото за емисиите от добитък.
 • Дебатът за намаляване на емисиите от добитък не може да се сведе до намаляване на броя на добитъка.
 • Подобренията в управлението на животновъдството трябва да вървят ръка за ръка с намалена консумация на месо и по-устойчиви диети, за да се намалят ефективно емисиите от добитък, като същевременно се намали рискът от изтичане на въглерод (т.е. рискът от внос на месо от страни с по-високи емисии от ЕС на единица изход).

🔺Трансфер на знания и иновации

 • Делът на земеделските стопани с основно обучение се е увеличил от 12% през 2010 г. на 23% през 2016 г., но остава твърде нисък, за да се справи с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност, грижата за околната среда и действията за климата.
 • Въпреки забавеното и слабо прилагане, подкрепата на ОСП за обмен на знания, съвети и иновации е допринесла за изграждането на знания относно кръстосаното спазване и екологичната устойчивост през периода 2014-2020 г.
 • Същите групи фермери са склонни да участват в обучението, което означава, че е трудно да се достигне до по-широката общност и е важно да се увеличи обучението от връстници.
 • Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI), с повече от 2 000 завършени местни интерактивни проекта, продължава да оказва положително въздействие върху разпространението на иновациите в нивите и фермите.

Източник: https://ec.europa.eu/

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!