Европейската комисия (ЕК) постави на 8 септември 2020 г. начало на обществената консултация върху пътната карта* (на аглийски „Roadmap”) за оценка на въздействието на подхода LEADER върху балансираното териториално развитие. Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към ЕК (DG AGRI) е отговорната за консултацията администрация.

„ЕС има за цел да засили икономическите, социалните и териториалните връзки. Подходът LEADER помага на селските райони съвместно да разработват и споделят нови решения на общи проблеми. С тази инициатива ще се прецени дали общата селскостопанска политика (ОСП) е спомогнала за подобряване на социално-икономическите аспекти на териториалното развитие.“, се посочва в пътната карта за оценка на въздействието на LEADER.

Комисията пояснява, че тази консултация ще се съсредоточи върху това дали подходът LEADER е довел до:

  • насърчаване на икономическото развитие, диверсификацията и социалното приобщаване
  • подобряване на местните услуги
  • укрепване на социалната структура в селските райони.

Пътната карта е отворена за предоставяне на обратна връзка за период от 5 седмици. Всички заинтересовани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта за оценка, могат да ги изпратят онлайн до 13 октомври 2020  (полунощ брюкселско време).

👉 Портал на инициативата👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12487-Evaluation-of-the-impact-of-LEADER-on-balanced-territorial-development

Получените възгледи по темата ще бъдат взети предвид от ЕК при по-нататъшната подготовка и прецизиране на инициативата. Комисията ще обобщи получените предложения и коментари в обзорен доклад, който ще бъде публикуван в уебсайта на инициативата, обясняващ приетите предложения и защо някои предложения не могат да бъдат приети.

Идентифицираните от ЕК заинтересовани страни от инициативата

„Консултативните дейности ще бъдат насочени към следните основни заинтересовани страни: местни инициативни групи, публични органи в държавите-членки на ЕС, разплащателни агенции, селски мрежи и други организации, включително организации на земеделските производители; академични среди и експерти, както и неправителствени организации и други релевантни организации на гражданското общество със специално внимание към пола и организации, занимаващи се с уязвими групи в селските райони. Като се има предвид спецификата на LEADER, ще бъдат проведени целенасочени консултативни дейности, по-специално чрез мрежите в селските райони, за събиране на съответни мнения и информация от заинтересованите страни.“, се посочва в пътната карта.

Източник: https://ec.europa.eu

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в 👉Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

👉Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison entre actions de développement rural- LEADER) и неговата надградена концепция в настоящия програмен период 2014-2020, известна с по-широкообхватния термин “Водено от общностите местно развитие”/ВОМР (от английски „Community-Led Local Development“/CLLD), можете да научите от нашата секция👉ЛИДЕР.

*ЕК използва пътна карта за определяне на обхвата на: 👉основен нов закон или политика; 👉оценка на съществуващ закон или политика; 👉проверка на годността на пакет от свързани съществуващи закони и / или политики. Пътните карти описват проблема, който трябва да бъде решен, и целите, които трябва да бъдат постигнати, обясняват защо са необходими действия на ЕС, очертават вариантите на политиката и описват основните характеристики на стратегията за консултации.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!