Земеделските министри от държавите членки на ЕС приеха Заключения на Съвета относно плана за действие за развитието на биологичното производство в рамките на провелото се на 19 юли 2021 г. редовно заседание, по време на което държавите членки бяха приканени да отбележат своите приоритети за сектора на биологичното производство, вземайки предвид прилагането на новата рамка за биологично производство от 1 януари 2022 г., План за действие за развитие на биологичното производство на ЕК и текста на заключенията на Съвета.

Приоритет за България е стимулирането на малките биологични производители и преработватели.

Контекст

На 25 март 2021 г. Европейската комисия (Комисията или ЕК) представи изчерпателен План за действие за развитие на биологичното производство. Той се , основаващ се на постиженията на плана за действие 2014-2020 г. и отчитащ резултата от публична консултация по биологични продукти, проведена в периода септември- ноември 2020 г. Общата цел на Плана е да стимулира производството и потреблението на биологични продукти, да достигне 25% от земеделските земи под биологично земеделие до 2030 г., както и да увеличи значително биологичната аквакултура. Планът за действие е в съответствие с Eвропейската зелена сделка и стратегиите „От фермата до трапезата “ и  стратегията за Биологичното разнообразие до 2030 г.

Националните планове за биологични действия ще допълват националните стратегически планове за ОСП, като определят мерки, които надхвърлят селското стопанство и това, което се предлага по ОСП

Комисията насърчава държавите членки да разработят национални планове за биологично действие, за да увеличат своя национален дял в биологичното земеделие. Между страните от ЕС съществуват значителни разлики по отношение на дела на земеделските земи, които понастоящем са под биологично земеделие, вариращи от 0,5% до над 25%. ЕК ще иска от държавите членки да коригират стратегическия си план по ОСП 2023-2027, ако не е достатъчно съгласуван със Зелената сделка.

19 юли 2021 г. : Одобрени са заключенията на Съвета относно плана за действие за развитието на биологичното производство

Земеделските министри от ЕС изразиха в рамките на заседанието на Съвета от 19 юли подкрепата си както за Плана за действие на Комисията за развитие на биологичното производство, така и за заключенията на Съвета по този план. Много делегации изтъкнаха в изказванията си редица аспекти на плана, включително необходимостта от стимулиране на търсенето на биологични продукти чрез повишаване на осведомеността сред потребителите и насърчаване на обществените институции като училищата да доставят биологични храни в столовите си. Редица държави членки подчертаха и различните изходни позиции на държавите членки и необходимостта да се вземат предвид тези различия.

В заключенията държавите-членки подчертават: „необходимостта от насърчаване, когато е целесъобразно, на използването на алтернативни продукти и методи за растителна защита, като например такива на основата на биологични активни вещества, и от засилване на консултантските услуги в селското стопанство; че за целите на по-нататъшното развитие е важно да се повиши прозрачността на пазара, като се обръща необходимото внимание на необходимостта от ограничаване на разходите и административната тежест, както и на принципа на опростяване за заинтересованите страни и публичните администрации; че успехът на плана за действие ще зависи от участието на всички заинтересовани страни, включително на публичния сектор на всички равнища на управление и на целия частен сектор по веригата за създаване на стойност, като изтъкват необходимостта от координиране на мерките на всички равнища с цел постигане на възможно най-добро взаимодействие; че изпълнението на всички тези мерки ще бъде предизвикателство за заинтересованите страни в сектора на биологичното земеделие“.

👉Запознайте се със 👉Заключения на Съвета относно плана за действие за развитието на биологичното производство

Стимулирането на малките биологични производители и преработватели следва да бъде приоритет на България

В рамките на проведеното на 12 август 2021 г. заседание на Министерския съвет правителството на България одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство от 19 юли 2021 г. От правителствената пресслужба посочват „България заяви, че стимулирането на малките биологични производители и преработватели следва да бъде приоритет“, което е заявено от министър проф. Христо Бозуков, който участва в заседанието на Съвета в Брюксел. От www.mzh.government.bg цитират министър Бозуков „Необходимо е обаче те да бъдат съобразени със спецификите и степента на развитие на биологичното производство във всяка отделна държава членка“, според когото „е необходимо осигуряване на целево финансиране за промоционални кампании“, чрез които да се стимулира „по-ефективното реализиране на продуктите от биологично производство„.

Източник: www.consilium.europa.eu; www.gov.bg; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!