Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе второ заседание на тематичната работна груп (ТРГ 5) „Подкрепа за Smart villages в България“, онлайн на 14 септември 2022 г.

В рамките на проведеното от ЗУ на НСМ на 30 август 2022 г. в София първо заседание на ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България“ участниците насрочиха за 14 септември второто заседание на ТРГ 5.

Работата на ТРГ 5 се основава на възложено от ЗУ на НСМ за целите на УО и ТРГ 5 проучване „Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, европейски опит и добри практики, ефект от прилагането извън България, препоръки, опции за финансиране в и извън ОСП, предложения за интегриране на концепцията в интервенциите по ОСП. Препоръки за Българи„, изготвено от независимите външни експерти Методи Методиев (национален експерт за България по финансираните от ЕК проекти Smart Rural 21 & Smart Rural 27) и Божура Фиданска (изследовател от Институт по аграрна икономика на ССА), както и на идентифицираните в рамките на събития на НСМ нови предложения и разгледаните добри европейски практики.

Целта на второто заседание на ТРГ 5 бе да се получи обратна връзка и финализиране на обсъждането по:

  • предварително изпратения драфт на проучването;
  • предложените работни дефиниции за „интелигентни селища и необходимостта от въвеждане на дефиниция на този етап;
  • формулирането на препоръки към УО в подкрепа на подпомагане на прилагането на концепцията на ЕК за „Smart Villages“ и интегрирането й в интервенциите по ОСП;
  • набелязване на стъпки за популяризиране на резултатите на ТРГ 5 и привличане на поддръжници към идеята за интегриране на концепцията за „Smart Villages“ в интервенциите за подкрепа по ОСП 2023-2027 (ЕЗФРСР).

Второто заседание на ТРГ 5 по настояване на привлечените зиантересовани лица се проведе онлайн чрез дигиталната платформа Zoom. От вече привлечените в първото заседание заинтересовани страни и експерти във второто заседание се включиха 13 и са финализирани дискусиите по: проучването, работните дефиниции за „интелигентни селища“ и препоръките по темата към УО.

Набелязаните от учасниците следващи стъпки са:

  • максимално бързо ЗУ на НСМ да изпрати до МЗм драфт на ревизираните след второто заседание на ТРГ 5 препоръки, тъй като е форсиран преговорния процес с ЕК по СП за ОСП 2023-2027;
  • изпращане на финалния текст на проучването с препоръките до участниците в ТРГ 5 и УО/МЗ;
  • експерти от ЗУ на НСМ и авторите на проучването да представят в нарочна среща с УО резултатите и препоръките от работата на ТРГ 5;
  • публикуване на финалния документ в сайта на НСМ;
  • по-широко популяризиране на резултатите на ТРГ 5 и привличане на поддръжници към идеята за подкрепа на прилагането на концепцията за „интелигентните селища“ в рамките на ОСП 203-2027.

Експерти от ЗУ на НСМ споделиха за планирана съвместно с Асоциация „Българска национална Лидер Мрежа” събитие с МИГ от цялата страна, в което един от акцентите ще бъде темата за „Smart Villages“ и обсъждане на изготвените от ТРГ 5 препоръки. Методи Методиев от своя страна поясни, че обсъжда и взаимодейства с НСОРБ бъдещо участие в нарочна среща по темата.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!