Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе първо заседание на тематичната работна груп(ТРГ 5) „Подкрепа за Smart villages в България“ на 30 август 2022 г. в гр. София.

На публичната ПОКАНА за участие в ТРГ „Подкрепа за Smart villages в България“ към НСМ се отзоваха за първото заседание широк кръг заинтересовани страни по темата. В заседанието на 30 август 2022 г., проведено в гр. София, се включиха 17 участника представители на: Национална служба за съвети в земеделието, Селскостопанска Академия, Институт по аграрна икономика, националния експерт по финансираните от ЕК проекти Smart Rural 21 & Smart Rural 27, платформа „Агора“, Университет за национално и световно стопанство, Природонаучен музей- с. Черни Осъм, МИГ Шабла- Каварна_Балчик, НЧ „Проф. д-р Ас. Златарев 1927“- с. Смилян, Национален STEM център, Национална асоциация “Зелена Земя”, Асоциация на земеделските производители в България и експерти на ЗУ на НСМ.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на темата

Концепцията за „интелигентни селища“ се очаква да бъде прилаган в селските райони като цялостен подход на основата на стратегия (или концепция) за неговото приложение и/или като отделни, самостоятелни иновативни социални, технологични и/или цифрови решения, съответстващи на принципите на тази концепция.

В България темата за „smart villages“ е нова и относително непозната сред основни заинтересовани от нейното прилагане. До този момент тя отсъства от процеса на планиране на стратегическите документи за следващия програмен период и не е включена в разработването на стратегическия план за ОСП 2023-2027. С малки изключения отсъстват каквито и да са форми на дискусии как да се подкрепи използването/прилагането й чрез ОСП или свързани с нея интервенции в селските райони, или чрез други инструменти и фондове (различни от ОСП).

За да постави концепцията за “Smart Villages“ в обществения дневен ред и за да мобилизара заинтересованите страни у нас по тази тема, както и за да привлече опитни експерти към тематичната работа на НСМ, ЗУ проведе на 28 юни 2022 г. в гр. София работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на подпомагане на интелигентни селища (smart villages) и решения в България “, в рамките на която г-жа Мария-Кристина Макрандреу от ГД АГРИ на ЕК презентира онлайн концепцията за „интелигентни селища“ и възможностите за подкрепа в стратегическите планове по ОСП и извън тях. Разгледани и обсъдени бяха примери от държави членки на ЕС за интелигентни селища и решения в селските райони, както и опита на няколко български села. По време на срещата бе идентифицирана необходимостта от създаването на формат, в който вече ангажираните страни да продължат съвместната си работа, както и чрез допълнително задълбочено проучване на европейските примери да се изготвят препоръки към УО, касаещи текущото стратегическо програмиране по ОСП за периода 2023-2027. В тази връзка УО одобри предложението за сформиране към НСМ на ТРГ 5 „Подкрепа за Smart villages в България “.

ЦЕЛ на ТРГ 5 към НСМ

Целта на ТРГ 5 е създаването на условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и и формулиране на препоръки към Управляващия орган в подкрепа на концепцията на ЕК за „Smart Villages“ и интегрирането й в интервенциите по ОСП. Тази нова за страната ни тема ще продължи да бъде актуална в процеса на изготвяне на Стратегически план по ОСП 2023-2027 и бъдещо стратегическо програмиране, поради което е целесъобразно новата национална Мрежа по ОСП 2023-2027 да осигури приемственост, а мобилизираните заинтересовани страни да продължат своята работа, подпомагайки УО с идеи и предложения.

Очаквани основни резултати– Участниците се обединиха около предложението основните резултати от работата на ТРГ 5 да бъдат разработването на препоръки към УО/МЗм относно възможните подходи за подкрепа на концепцията за „интелигентните селища“ в рамките на ОСП 2023-2027, които да бъдат адресирани официално до МЗм чрез годишния Доклад на ЗУ относно дейността на ТРГ 5, който да включва проучването и обобщените предложения от дискусиите и получената обратна връзка в рамките на ТРГ 5.

Работата на ТРГ 5 се основава на възложено от ЗУ на НСМ проучване „Концепцията на ЕК за „Smart Villages“: нормативна уредба, европейски опит и добри практики, ефект от прилагането извън България, препоръки, опции за финансиране в и извън ОСП, предложения за интегриране на концепцията в интервенциите по ОСП. Препоръки за Българи„, изготвено от независимите външни експерти Методи Методиев и Божура Фиданска, както и на идентифицираните в дискусиите нови предложения и добри европейски практики.

ИНТЕГРИРАН И МЕЖДУСЕКТОРЕН ПОДХОД в действие

В резултат от 1-во заседание на ТРГ 5 е създадена е нова ТРГ 5 към НСМ като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. Привлечени и мобилизирани за съвместната работа са експерти с опит по темата и заинтересовани страни, както и такива, пряко участващи в стратегическото планиране на ОСП 2023-2027. В рамките на представения подход и структура на проучване, проект на работни дефиниции за „интелигентни селища“ са споделени редица европейски примери и подходи, и са обсъдени предложените от изследователския екип първоначални препоръки. По време на дискусиите са формулирани нови препоръки, както и такива, допълващи/доразвиващи представените за обсъждане.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!