Европейският фонд за развитие на селските райони подкрепя сътрудничеството между чешките земеделски фермери и изследователите за борба с деградацията на почвите за прилагане на по-устойчиви земеделски практики. Земеделското акционерно дружество Mezihaji обработва около 1 130 ха земя, предимно тежък Чернозем. Продължителното използване на големи машини, причинява оплътняване на почвата и намаляване на добивите. За да се справи с това предизвикателство решава, че трябва да си сътрудничи със селскостопанската изследователска компания Agrovýzkum Rapotín.

Проектът има за цел да въведе нови технологии за събиране и съхраняване на органична материя и балансиране на нейното разпределение по почвените слоеве за подобряване задържането на вода. Фермата купува най-подходящите машини за третиране на почвата и правилното разпределение на оборския тор, като в същото време обучава персонала да използва машините. Също така в хода на проекта проучи плановете си за отглеждане на културите, анализира резултатите от тях в избрани полеви блокове, вследствие на което преразгледа плановете за засяване. Повишени добиви в резултат на подобряването на почвената обработка се очакват през 2020 година. Новите практики за управление на почвите се очаква да бъдат напълно интегрирани следващата година и ще се изпълняват поне в рамките на следващото десетилетие, за да има реален ефект върху състоянието на земеделските земи и добивите. В малко по-дългосрочен план, проектът ще увеличи и стабилизира съдържанието на органична материя в местните почви, ще предотврати тенденциите за деградация, ще подобри добива и качеството на културите, включително на фуржаните култури за едър рогат добитък. Така проектът ще донесе както ползи за околната среда, така и за подобряване рентабилността на стопанствата.

Двете организации са изключително доволни от ползотворното си сътрудничество. Затова неотдавна също са кандидатствали за финансиране от изследователската програма на Технологичната агенция на Чешката република. Техният изследователски проект за подобряване състоянието на почвите започна през 2019 година.

„Съвместните проекти, особено тези, които се ръководят от производители, учени и консултанти могат да излязат извън обикновената модернизация, да подобрят устойчивостта на селското стопанство, да увеличат производителността. Те са от решаващо значение за земеделските стопани, защото се прилагат мерки, подходящи за конкретната почва и конкретните климатични условия в техния район“, коментираха от Акционерното земеделско дружество Mezihaji.

Бюджетът на проекта е 913 082 евро. Финасирането от Европейския фонд за развитие на селските райони е 187 110 евро, националното съфинансиране е 190 890 евро. Частното финансиране и финансирането от други организации е съответно 378 000 евро и 157 082 евро.

Проектът се изпълнява по мярка 16.2 – Подкрепа за пилотни проекти и развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии.

Повече информация за проекта и за други успешни примери за внедряване на иновации може да прочетете в брошрата на Европейския фонд за развитие на селските райони, която прилагаме тук.

Eafrd-brochure-09-en_2019

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!