Планираме да отворим подмярката с четири процедури за  водоснабдяване, пътища, улици и тротоари и възобновяеми енергийни източници“, Момчил Неков.

Представителите на местните власти предлагат запазване на методиката на гарантираните бюджети и актуализиране на критериите за подбор на проектите.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) съобщи, че на инициирана от НСОРБ работна среща между заместник-министъра на земеделието д-р Момчил Неков, представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) и представители на УС на НСОРБ е обсъдена подготовката на предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в дребна по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, по правилата на преходния период на Общата селскостопанска политика.

На 10.05.2022 г. в рамките на среща с представителите на НСОРБ, Неков е заявилПланираме да отворим подмярката с четири процедури за  водоснабдяване, пътища, улици и тротоари и възобновяеми енергийни източници“ и че „целта е да кандидатстват възможно най-много общини“. Зам.-министърът е подчертал, че до 2025 г. всички проекти трябва да бъдат изпълнени и платени и че бюджетът от всички обявени приеми за една община поотделно не трябва да надхвърля 10 млн. евро.

 

 

Гарантирани бюджети или връщане на конкурентния подбор?

От НСОРБ поясняват, че са коментирали с МЗм необходимостта от актуализиране на критериите за подбор по процедурите по подмярка 7.2 „Инвестиции в дребна по мащаб инфраструктура“.

МЗм от своя страна е информирала членовете на НСОРБ, че се обсъжда отказ от прилагането на Методиката за гарантирани бюджети и връщане на конкурентния подбор при избора на проекти за финансиране. Основното предимство, според УО при конкурентната процедура е, че програмата набира повече проекти и има възможност за пълно договориране на средствата по Програмата. Със „спестените“ средства от неодобрени разходи, финансови корекции и намаления, след процедурите по обществените поръчки, ще могат да бъдат финсирани проекти от списъка на чакащите. Като недостатък на Методиката за гарантирани бюджети от МЗм виждат невъзможността на всички общини да подготвят в срок качествени проектни предложения, а то ва би довело до риск от загуба или непълно договориране на средствата по приема.

Представителите на местните власти са изразили съмнение относно ефективността на конкурентен подбор на проекти и считат, че Методиката на гарантираните бюджети позволява целенасочено планиране спрямо собствените потребности, макар и при силно ограничен финансов ресурс. От НСОРБ са предложили още при кандидатстване по Методиката, да се формира „резервен списък“ с общински проекти, позволяващ последващо договориране с цел 100% усвояване на ресурса.

Неков и представителите на УО на ПРСР са заявили, че мнението на общините-потенциални бенефициенти е от голямо значение за планирането на предстоящия прием по подмярка 7.2 и биха се съобразили с работещи предложения по дизайна на мярката.

От преходния период (2021 – 2022 г.) към момента Програмата разполага със средства около 150 млн. евро (общо от спестявания, финансови корекции и от новия програмен период), уточнява НСОРБ.

МЗм и НСОРБ бсъждат 3 варианта за общинските инвестиции

НСОРБ публикува инфромация за обсъдените с МЗм три възможни варианта:

Вариант 1 (предложен от УО на ПРСР): Обявяват се 4 процедури на конкурентен подбор, както следва:

 • 50 млн. евро за инвестиции във водоснабдяване в населени места до 2000 е.ж., само в консолидирани ВиК оператори (при таван до 2 млн.евро);
 • 50 млн. евро за пътища (при таван но 1,5 млн.евро);
 • 35 млн. евро за улици;
 • 15 млн. евро за енергийна ефективност.

Критериите за подбор по процедурите, които на сходния прием през 2016 г. се оказаха твърде спорни, тепърва ще се актуализират и одобряват от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020.

Вариант 2 (предложен от НСОРБ): Планиране на приема с Методиката за гарантирани бюджети:

 • Общият бюджет по приема ще се разпредели предварително сред всички 215 общини от селските райони по обективни критерии (население в риск от бедност, население в трудоспособна възраст, безработица).
 • Всяка община ще „получи“ собствен разполагаем бюджет в диапазона от 200 000 евро до близо 800 000 евро, в рамките на който ще трябва да подготви проект по заложените допустими дейности.

Вариант 3 (компромисен): планиране на приема по Методиката за гарантирани бюджети, с 10 % собствен принос на общините:

 • Общият бюджет по приема ще се разпредели предварително сред всички 215 общини от селските райони по обективни критерии (население в риск от бедност, население в трудоспособна възраст, безработица);
 • Всяка община ще „получи“ собствен разполагаем бюджет в диапазона от 200 000 евро до близо 800 000 евро, в рамките на който ще трябва да подготви проект по заложените допустими дейности;
 • Всяка община подава проект на стойност с минимум 10 % по-висока от гарантирания й бюджет (собствен принос), който евентуално ще й бъде възстановен от спестявания, които ще бъдат реализирани от некандидатсвали общини (очаквано около 30), от обществени поръчки и финансови корекции. Така се гарнтира 100 % усвояемост на ресурса, ако някоя община откаже участие.

На 16.05.2022 г. изтече определеният от НСОРБ краен срок за събиране на мнения и предложения от общините по 3-те представени по-горе варианта за общинските инвестиции при предстоящия прием по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020.

*Предстоящ конкурентен прием в 4 направления. Какви ще са таваните?

На 20.05.2022 г. при онлайн включване в организирана от НСОРБ регионална дискусия в к.к. Албена на кметове и председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, зам.-министър Неков е обявил, че по подмярка 7.2 ще се приемат проекти в четири направления, като е определен следният максимален бюджет за едно проектно предложение:

 • за водоснабдяване – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
 • за пътища – 1,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение;
 • за улици и тротоари – 1 млн. евро за максимален бюджет за проектно предложение;
 • подобряване на енергийна ефективност в общински сгради – 0,5 млн. евро максимален бюджет за проектно предложение.

„ Очакваме да кандидатстват към 170 – 180 общини“, коментира Неков, пояснявайки, че измененията в мярката трябва да бъдат одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 и нотифицирани до Европейската комисия, а общините ще кандидатстват на конкурентен принцип.

Източник: www.namrb.org; www.mzh.government.bg

*Публикацията е актуализирана на 20.05.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

53.02 % е усвояването по всички мерки на ПРСР в края на април 2022

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!