Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 възнамерява да отвори прием по още 5 подмерки от ПРСР 2014-2020 до края на настоящата година, а предложението бе одобрено от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 в рамките на проведената в периода 08-16.10.2020 г. писмена неприсъствена съгласувателна процедура.

5 са отворените към момента процедури за прием на проектни предложения по:

 1. Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ВИЖ: До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ. ВИЖТЕ резюме!
 2. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ ВИЖ: До 1 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари. ВИЖТЕ резюме!
 3. Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ВИЖ: До 2 февруари 2021 г. е отворен прием по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020 в частта на малките пилотни проекти на МИГ
 4. Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ВИЖ: Отворен е прием по две процедури по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ от ПРСР 2014 – 2020, BG06RDNP001-19.354– Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
 5. Подмярка 19.3 BG06RDNP001-19.355 – Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

5 са предстоящите за стартиране до края на 2020 г. процедури за прием на проектни предложения по:

 1. Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – октомври- ноември 2020 г.
 2. Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“- октомври- ноември 2020 г.
 3. Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- ноември- декември 2020 г.
 4. Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства- ноември- декември 2020 г.
 5. Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение”- декември 2020- март 2021 г.

В рамките на писмената процедура КН одобри предложението за критерии за подбор на проектни предложения по подмерките 2.2 и 16.4.

15* са приключилите през 2020 г. към момента процедури за прием на проектни предложения по:

 1. Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ВИЖ: 79 проекта за 38,6 млн. лева са подадени по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
 2. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ВИЖ: 689 проекта подадоха животновъдите по целевия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020
 3. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ ВИЖ: 286 проекта са подадени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020
 4. Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“ ВИЖ: 32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020
 5. Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ВИЖ: 47 проекта за 42 млн. лева са подадени по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020
 6. Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ВИЖ: 3 проекта са подадени по подмярка 5.2 от ПРСР 2014-2020 за репопулация на ферми с унищожени свине, птици, овце и кози
 7. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) ВИЖ: 214 проекта са подадени в рамките на целевия прием по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020. 197 проекта продължават в надпреварата.
 8. Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ ВИЖ: 139 проекта по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 са подадени от местни поделения на вероизповеданията
 9. Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ ВИЖ: 22 проекта са подадени по горската подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020
 10. Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ВИЖ: Подмярка 16.1 на ПРСР: Ясни са резултатите от административната оценка на проектите за агроиновации
 11. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ ВИЖ: 2 проекта за къси вериги и местни пазари са подадени по подмярка 16.4 от ПРСР 2014-2020
 12. Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ВИЖ: До 31 юли 2020 г. е отворен приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на ПРСР 2014-2020
 13. Подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ВИЖ: Над 70 млн. лева са изплатени на 29 781 земеделски стопани по подмярка COVID 1 на ПРСР 2014-2020
 14. Подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ВИЖ: Общо 33 860 заявления са подадени по подмерки COVID 1 и COVID 2 на ПРСР 2014-2020
 15. Подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3”ВИЖ: ПРСР 2014-2020: 211 заявления са подадени по COVID 3 и близо 1 млн. лева са изплатени по COVID 2

В нашата секция БИБЛИОТЕКА можете да откриете 👉РЕЗЮМЕТА на подмерки по ПРСР 2014-2020

Отворени процедури на МИГ в страната по ПРСР 2014-2020

В сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active можете да откриете информация и документи за 54* отворени към момента процедури на МИГ в страната по ПРСР 2014-2020, както и предстоящи за стартиране нови процедури на МИГ. 👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 17.11.2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!