На 8 и 9 септември 2020 г. се проведе второто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ и към други организации, които са представители на заинтересовани страни по темата, за участие във второто заседание, което поради въведените противоепидемични мерки бе проведено видеоконферентно.

В рамките на двудневното заседание в широк формат от заинтересовани страни и съобразно предложения дневен ред бяха обсъдени адресираните до МЗХГ предложения по проекта на идентифицирани потребности, както и ревиризирания от МЗХГ проект на идентифицирани потребности по следните, определените в проекторегламента специфични цели:

 • 1: „Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност;
 • 2: „Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията“;
 • 3: „Подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността“;
 • 4: „Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия“;
 • 5: „Насърчаване на устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух“;
 • 6: „Принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта“;
 • 7: „Привличане на млади фермери и улесняване на развитието на бизнеса в селските райони“;
 • 8: „Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство“;
 • 9: „Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните“ и
 • Обща цел: „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“.

„С обсъждане на предложенията и потребностите ще се финализира вторият етап от стратегическото планиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) – от SWOT анализ до идентифицирани нужди. На база на тях, предстои разработването на първите проекти на мерки, новите изисквания за завишена условност и дефинициите“, поясни зам.-мин. Кръстева и подчерта необходимостта от участието на браншовите организации при разработването на мерките в новия програмен период, които да отразяват спецификите и нуждите от подпомагане на българското земеделие. 👉До 28 септември е обсъждането на проект на ПМС за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 на България

Кои ще са първите разработени мерки?

Зам.-мин. Кръстева обяви на финала на втория видеоконферентен ден, че първите разработени проекти на мерки от СПРЗСР за новия програмен период ще бъдат насочени към:

 • биологично производство
 • необлаготелствани райони
 • стартова помощ за развитие в земеделието
 • неземеделски дейности и диверсификацията.

Повече информация от проведеното второ видеконферентно заседание на ТРГ за СПРЗСР можете да научите от публикацията на МЗХГ 👉 Първите разработени проекти на мерки за Новата ОСП ще бъдат насочени към био производството, необлаготелстваните райони и стартовата помощ в земеделието

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!