Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува анализи и списък на установените потребности, касаещи разработването на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (СПРЗСР 2021-2027).

В сайта на МЗХГ в меню „ОСП 2021-2027“, подменю „Тематична работна група за ОСП 2021-2027“ са качени финалните 3 анализа, изготвени от научни екипи към Института по аграрна икономика- ССА (ИАИ), Аграрен университет- Пловдив (АУ- Пловдив) и Университет за национално и световно стопанство (УННС), 3-те SWOT анализа и Списък на установените потребности по специфични цели. Пакетът документите е в zip файл SWOT анализи и идентифицирани потребности  и включва:

 • Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от колектив към ИАИ; публикуваният материал е допълнение и разширение към варианта от май 2019 г.;
 • Анализ на влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени, изготвен от колектив към АУ- Пловдив, март 2020 г.;
 • Социално –икономически анализ на развитието на селските райони, изготвен от колектив към УНСС;
 • SWOT анализ по специфичните цели, анализирани от ИАИ;
 • SWOT анализ по специфичните цели, анализирани от АУ- Пловдив;
 • SWOT анализ по специфичните цели, анализирани от УНСС;
 • Списък на установените потребности по специфични цели като част от Стратегическия план по ОСП на България.

Следващи стъпки

В рамките на проведеното на 8 и 9 септември 2020 г. се второ заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР), зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, поясни „С обсъждане на предложенията и потребностите ще се финализира вторият етап от стратегическото планиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) – от SWOT анализ до идентифицирани нужди. На база на тях, предстои разработването на първите проекти на мерки, новите изисквания за завишена условност и дефинициите“. Зам.-мин. Кръстева съобщи, че първите разработени проекти на мерки от СПРЗСР 2021-2027 ще бъдат насочени към:

 • биологично производство
 • необлаготелствани райони
 • стартова помощ за развитие в земеделието
 • неземеделски дейности и диверсификацията.

Предстои обнародването на ново ПМС за разработване на СПРЗСР 2021 – 2027 на България

На 28 септември приключи общественото обсъждането на проект на ПМС за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 на Република България. Очакваният ефект от приемането на новото ПМС, посочена в частичната предварителна оценка на въздействието към проекта на ПМС е „С приемането на проекта се стимулира по-ефективното участие на неправителствения сектор в подготовка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021 – 2027 г.“ В оценката се отбелязва, че към момента в състава на ТРГ за разработване на СПРЗСР 2021 – 2027  преобладават държавни институции и за да се избегне изкривяване на подпомагането, както и за да се разработят приложими на практика интервенции, е необходимо те да бъдат консултирани с реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза.

Предстои обнародването на ПМС за разработване на СПРЗСР за периода 2021 – 2027 на Република България.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!