LEADER/ВОМР в преходния период на удължената ПРСР 2014-2020

В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени във Финансовия план на програмата, изразяващи се в добавянето на общо 887 408 333 евро публични средства към удължената с 2 години ПРСР 2014-2020, разпределени за България за преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на т. нар преходен регламент“ (Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23.12.2020 г.), както и прехвърляне на средства между мерки и подмерки на програмата. Съгласно чл. 7, пар. 13, т. б от Регламент (ЕС) 2020/2220 през преходния период по подхода ВОМР са предвидени средства в размер на 5% от общото участие на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) в ПРСР 2014-2020 за LEADER и Воденото от общностите местно развитие (ВОМР), което се равнява на около 31 млн. евро. 👉 ВИЖ: Комитетът за наблюдение на ПРСР гласува добавяне на 887,4 млн. евро към бюджета за преходните 2021 и 2022 години. Какво е разпределението по мерки и подмерки?

По отношение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” членовете на КН одобриха:

  1. добавяне на 30 906 950 евро публични средства към бюджета на мярката от ЕЗФРСР;
  2. промени в текста на мярка 19, изразяващи се в:
  • разширяване на териториалния обхват на прилагането на подхода LEADER/ВОМР: подходът се прилага на територията на цялата страна (включително селските райони и териториите със специфични характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.) с изключение на градовете с население над 30 000 жители, в техните строителни граници;
  • одобрени от КН промени в подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”: подмярка 19.1 цели да подкрепи подготовката на местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020 и за подготовка на Стратегиите за ВОМР (СВОМР) за следващия програмен период 2021 – 2027; на местните общности, които НЕ са прилагали подхода ЛИДЕР през програмнии периоди 2007 – 2013 и 2014 – 2020 (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4) ще бъде предоставена допълнителна подкрепа за повишаване на информираността относно възможностите за прилагане на подхода ВОМР, създаване на партньорства и учредяване на МИГ. Дейностите по подмярката ще могат да бъдат изпълнявани за периоди до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР (изпълнявали са проект по подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4) и до 9 месеца за местни общности, не прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007 – 2013 и 2014 – 2020“; за МИГ, финансирани по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014 – 2020 разходите са допустими при условие на недопускане на свръхкомпенсация и двойно финансиране на едни и същи разходи; условия за допудтимост на бенефициентите- да са МИГ или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007-2013 и 2014 – 2020 на територия или част от територия, за която се кандидатства или да представят писмено споразумение за партньорство за създаване на МИГ между общините, частния сектор и неправителствените организации на целевата територия или между МИГ и нова територия; публикуване най-малко на една покана по подмарка 19.1 през периода 2021 – 2022 г. за изразяване на интерес за подкрепа за подготвителни дейности за изготвяне на стратегии за ВОМР за периода 2021 – 2027;
  • одобрени от КН промени в подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ касаят максималните суми за финансиране като за МИГ с население до 15 000 жители (включително) се увеличава максималният бюджет за изпълнение на проекти по стратегиите за местно развитие (финансирани по ЕЗФРСР) от 1 млн. евро на 1.5 млн. евро (общо за стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за популяризиране увеличението е от 1.33 млн. евро на 2 млн. евро), а за групи с по-голямо население – до левовата равностойност на 2.1 млн. евро (до сега максимумът бе 1.5 млн. евро) (общо за стратегията вкл. с текущите разходи и разходи за популяризиране 2.8 млн. евро (до сега максимумът бе 2 млн. евро).

КН на ПРСР 2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) измененията в Програмата. Очаква се финализиране на преговорния процес между ЕК и УО, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на настоящата 11-та нотификация на ПРСР 2014-2020.

 

Допълнителното финансиране по подхода ВОМР ще се използва през преходния период и ще се насочи за подготвителни дейности и към изпълняващите се СВОМР на 64 МИГ

С нотифицираните в рамките на 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 промени се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година.

По информация на МЗХГ към момента бюджетът по подхода ВОМР е в размер на 364 млн. лв., а след увеличението ще достигне 432 млн. лв.

Във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР УО на ПРСР 2014-2020 публикува👉 Съобщение за допълнително финансиране на Местните инициативни групи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, в което са посочени необходимите действя, които МИГ следва да предприемат в срок до 01.06.2021 г., ако желаят да се възползват от новите възможности. При желание от страна на МИГ е необходимо да бъдат предприети следните действия:

📌 В УО на ПРСР 2014 – 2020 трябва да бъде депозирано писмено заявление по реда на:

  • чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 (за еднофондовите стратегии) или
  • по реда на чл. 14, ал. 1 от споразумението за изпълнение на СВОМР (за многофондовите стратегии).

В заявлението за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лева и за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева.

📌 Към заявлението се прилагат:
1. Решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР;
2. Обосновка на исканата промяна;
3. Проведено обществено обсъждане за одобрение на исканата промяна от местната общност;
4. Справка за подадените, одобрените и платени проекти;
5. Справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му;
6. Други документи, когато е приложимо.

Промяната се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени условията, които са били предмет на оценка. Увеличението на бюджета и разпределените му по мерки в СВОМР следва да бъде балансирано и отразено съответно в изходните индикатори и в индикаторите за резултат. Увеличението на бюджета се предоставя от ЕЗФРСР и следва да бъде разпределено по мерките, финансирани от този фонд.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!