На 23 ноември 2021 г. се очкава гласуването на пакета за реформа на Общата селскостопанско политика (ОСП) в Европейския парламент (ЕП).

Графикът за приемане на законодателните текстове, реформиращи ОСП, става все по- ясен след заседанието на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС), проведено на 4 октомври, в рамките на който Словенското председателство на Съвета на ЕС и Европейската комисия (ЕК) информираха, че правната и езикова преработка на текстовете трябва да приключи до 17 ноември.

На 23 ноември се очаква Европейският парламент да гласува трите регламента за ОСП 2023-2027.

На 2 декември се очаква Съветът на ЕС да приеме трите регламента за ОСП 2023-2027.

Вторично законодателство за прилагане на трите регламента за ОСП 2023-2027

Вторичното законодателство (делегирани актове и актове за изпълнение) може да бъде прието само след като основното законодателство влезе в сила. ЕК работи по най- належащите актове и държавите членки ще имат яснота за съдържанието на тези актове, когато финализират своите национални планове за ОСП (до края на декември 2021 г.).

Съвет по земеделие и рибарство на 11-12 октомври в Люксембург

Основната тема на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство са стратегическите планове на държавите членки на ЕС. Министрите ще обменят мнения относно подготовката на стратегически планове, които са необходими съгласно новата ОСП 2023-2027, както и трудностите, пред които са изправени страните при подготовката, прозрачността и координацията със заинтересованите страни. Земеделските министри на ЕС ще обсъждат с ЕК и графика за представяне и приемане на стратегическите планове.

 

Словенското председателство на Съвета на ЕС подготви работен документ, в който поставя 3 въпроса, основно обект на дискусия за заседанието:

  • Какво е състоянието и степента на изготвяне на проекта на стратегически план в конкретната държава- членка?
  • До каква степен процесът на оценяване и одобрение трябва да бъде прозрачен?
  • Кои са ключовите въпроси, посочени от заинтересованите страни по време на консултациите?

Словенското председателство счита, че много държави- членки са на етап на финализиране на своите стратегически планове и ще бъдат готови да ги представят официално до 1 януари 2022 г. Почти всички държави- членки са подготвили оценки на своите потребности и стратегии, които се преразглеждат и актуализират. По-нататъшните стъпки като условия за допустимост по интервенциите, цели и важни етапи за съответните показатели по всяка интервенция, както и планирани резултати, са в процес на определяне в повечето държави- членки. В ход е и изготвянето на предварителните оценки и стратегическите оценки, свързани с околната среда, по стратегическите планове.

Предстои ЕК да оцени съгласуваността и приноса на стратегическите планове към целите на стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030.

Източник: www.mzh.government.bg; www.consilium.europa.eu; https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Земеделските министри от Вишеградската четворка и България, Хърватия, Румъния и Словения подписаха обща декларация за необходимостта от прозрачна процедура за приемане на Стратегическите планове по ОСП

Зам.-министър Гечев: Почти всички препоръки на ЕК и МОСВ са отразени в Стратегическия план за ОСП

На 14 октомври е 14-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!