Министрите на земеделието и рибарството на ЕС заседаваха на 11 и 12 октомври в Люксембург в рамките на Съветът по селско стопанство и рибарство на ЕС, срещата бе ръководена от Йоже Подгоршек, министър на земеделието, горите и храните на Словения и председателстващ Съвета.

Основни решения в област земеделие:

Стратегически планове за ОСП

Съгласно реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще обхване периода 2023-2027 г., държавите-членки се приканват да изготвят стратегически планове, подробно описващи как ще прилагат разпоредбите на политиката. Министрите обсъдиха състоянието на подготовката на своите планове, идентифицираха всички предизвикателства, пред които са изправени, и отразиха процесите на обществени консултации, проведени със съответните заинтересовани страни. Те също така призоваха ЕК да възприеме прозрачен подход при оценката на плановете, например чрез предоставяне на ясни критерии за оценка и гарантиране, че възможно най -много ръководни документи са публично достояние.

Маркетингови стандарти на ЕС

Министрите размениха мнения относно преразглеждането на стандартите на ЕС за търговия със селскостопански продукти. Те подчертаха значението на маркетинговите стандарти и признаха необходимостта да се проучат начините за по -нататъшното им подобряване, по -специално с оглед допринасяне за по -голяма устойчивост, като същевременно се предоставя ясна информация за потребителите и се поддържа конкурентоспособността на продуктите на ЕС на международния пазар. Освен това много от тях изразиха подкрепа за предложението на словенското председателство за преразглеждане на правилата за етикетиране на смесите мед, така че да се посочат страните на произход на меда, използван в смесите. Маркетинговите стандарти на ЕС определят минимални изисквания за продукти, които се търгуват между предприятията или се продават на потребителите. Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ предвижда преразглеждане на маркетингови стандарти, насочени към увеличаване на устойчивостта на веригата за доставки на храни. Други съображенията включват необходимостта от модернизиране на определени стандарти и тяхното привеждане в съответствие очакванията на потребителите.

 

Актуализирането на правилата за етикетиране на смес от мед е ключов приоритет на словенското председателство и подкрепата, изразена от държавите -членки днес, ни приближава с една крачка към постигането на тази важна цел.„, Йоже Подгоршек, словенски министър на земеделието.

Нова стратегия на ЕС за горите за 2030 г.

Обсъдено бе и съобщението на ЕК относно новата стратегия на ЕС за горите за 2030 г., публикувано на 16 юли 2021 г. Тази стратегия, която е включена в Европейската зелена сделка, има за цел да адаптира европейските гори, за да отговори на заплахи като изменението на климата, да поддържа ролята на горите като поглъщащи въглерод и опазвйки възстановяването на екосистемите, като същевременно гарантират устойчиво управление на горските ресурси. Министрите приветстваха стратегията, но подчертаха значението на балансирането на екологичните цели с решаващите икономически и социални роли, които играят европейските гори. Министрите подчертаха, че стратегията трябва да отчита националните особености и съществуващите национални стратегии и мерки при пълно зачитане на принципа на субсидиарност, и че трябва да се осигури подходящо финансиране. Очаква се през ноември 2021 г. Съветът по земеделие и рибарство да приеме заключения по стратегията.

Ще бъде важно да се постигне баланс между екологичните и климатичните аспекти на горското стопанство и от друга страна, аспекти, свързани с развитието на селските райони и зелената и кръгова икономика. Вярвам, че устойчивото и многофункционално управление на горите ще доведе до постигането на всички цели, както на ЕС, така и на национално ниво.„, Йоже Подгоршек, словенски министър на земеделието, председателстващ Съвета.

Нов пакет „Fit 55“

Земеделските министри на ЕС коментираха и приносът на селското и горското стопанство към новия пакет „Fit for 55“. „Fit for 55“ е набор от взаимосвързани предложения, приети от Комисията на 14 юли 2021 г. с цел намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.). Три от предложенията имат ясна връзка със селското и горското стопанство, тъй като включват преразглеждане на три ключови регламента:

  • Регламента за земеползването, промяната в земеползването и горското стопанство (LULUCF);
  • Регламента за споделяне на усилията;
  • Директивата за възобновяемата енергия.

Министрите обсъдиха предизвикателствата и възможностите, породени от инициативата. Повдигнатите точки включват възможното припокриване с новата ОСП и необходимостта различните изходни точки на държавите -членки да бъдат взети предвид при определянето на целите в областта на климата. Ключово послание от министрите беше, че основната цел на ОСП за продоволствената сигурност винаги трябва да бъде гарантирана. Редица делегации също призоваха да се извърши оценка на въздействието на пакета.

Други теми

Министрите също така взеха под внимание ключовите послания от неотдавнашната среща на високо равнище на ООН по хранителни системи, където бяха приети редица ангажименти за предприемане на действия за ускоряване на прехода към устойчиви хранителни системи. Съветът също така отбеляза инициатива за преразглеждане на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, за да се направи новата законодателна рамка по -амбициозна и да се вземе предвид новата научна информация, и да се актуализира съществуващото законодателство в редица области.

Положението в сектора на свинското месо

Съветът взе под внимание информацията, предоставена от Белгия, с подкрепата на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург , Малта, Полша, Румъния и Словакия, относно положението в сектора на свинското месо. Този сектор е изправен пред предизвикателства в резултат на високите цени на фуражите, намаленото търсене и въздействието на африканската чума по свинете върху европейските цени на свинското месо извън ЕС. Делегациите призоваха Комисията да активира разпоредбите на Общата пазарна организация относно изключителните пазарни мерки в сектора на свинското месо.

Преразглеждане на политика за качество на ЕС

От името на Австрия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания испанската делегация представи обща декларация за предстоящото преразглеждане на политиката на ЕС в областта на качеството. Целта на тази политика е да осигури защита на наименованията на определени продукти с уникални характеристики, които са свързани с техния географски произход или традиционното ноу-хау. По -специално, географските указания установяват права на интелектуална собственост за специфични продукти, чието ниво на качество е свързано с техния район на производство. Комисарят по земеделието Януш Войчеховски приветства декларацията и отбеляза, че предстоящото предложение на Комисията за преразглеждане на стандартите за качество ще се стреми към укрепване на тези стандарти в съответствие с новата ОСП и Европейската зелена сделка.

Рамка за държавни помощи

Унгарската и хърватската делегация представиха съвместно предложение за допълнително удължаване на временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на селското стопанство до 31 декември 2022 г., като пропорционално се увеличи таванът на помощта. Тази рамка беше приета на 19 март 2020 г. с цел да даде възможност на държавите-членки да използват пълната гъвкавост, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подкрепят икономиката по време на епидемията от COVID-19. Понастоящем той е валиден до 31 декември 2021 г. Комисията предложи да се удължи рамката най-малко до 30 юни 2022 г. и да се въведат нови пост-пандемични икономически инвестиции и мерки за подкрепа на платежоспособността.

Цените на торовете

Полската делегация информира министрите за нарастващата цена на торовете в резултат на високите цени на газа и потенциалното въздействие върху цените на храните.

Статистически данни за пестицидите

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестицидите по отношение на списъка на активните вещества (12247/21, 11021/21 + ADD 1).

Опиумни алкалоиди в някои хранителни продукти

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максималните нива на опиумни алкалоиди в някои хранителни продукти (12249/21,11118/21 + ADD 1).

Източник: www.consilium.europa.eu; https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/; eu2021si

Новините по темата от МЗХГ:

Източник: www.mzh.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Зам.-министър Гечев: Почти всички препоръки на ЕК и МОСВ са отразени в Стратегическия план за ОСП

На 14 октомври е 14-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!