На 30 ноември 2020 г. ще се проведе четвърто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 4-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 4-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят:

Проект на 6 интервенции, финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР)

 1. „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“
 2. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 3. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
 4. „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“
 5. „Първична преработка и маркетинг на дървесина“
 6. „Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие“

 

Предложените интервенции по ЕЗФРСР са познати от мерките/подмерките по Програмата за развитие на селските райони.

 

Проект на 6 интервенции, финансирани по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ)

 1. „Инвестиции в предприятия“
 2. „Преструктуриране и конверсия на лозя“
 3. „Популяризиране в трети държави“
 4. „Застраховане на реколтата“
 5. „Събиране на реколтата на зелено“
 6. „Информиране в държавите членки“

Предложените интервенции по ЕФГЗ са познати от мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България.

👉* С предложените от МЗХГ проекти на 12 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 можете да се запознате ТУК!

Първите проекти на 7 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 обсъди МЗХГ в рамките на третото онлайн заседание на ТРГ преди 3 дни, с което в края на месец ноември 2020 г. ще е ясна първоначалната визия за общо 19 интервенции.

Какво още ще съдържа Статегическия план по ОСП 2021-2027?

Според новия модел на прилагане на ОСП след 2021 г., описан в проекторегламента за Стратегическите планове по ОСП, които всяка държава членка разработва, в националния Стратегически план за ОСП ще бъдат установени целевите стойности, ще бъдат определени интервенциите и разпределението на финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности. Интервенциите в Стратегическия план ще обхващат:

 1. видове интервенции под формата на директни плащания;
 2. секторни видове интервенции (в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на пчелните продукти, лозаро-винарския сектор и други сектори);
 3. видове интервенции в областта на развитието на селските райони.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 20.11.2020 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!