На 11 декември 2020 г. ще се проведе петото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 5-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 5-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят:

Проект на още 2 интервенции, финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР)

 1. „Консултантски услуги“
 2. „Обмен на знания и информация“

 

Проекти на още 3 интервенции, финансирани по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ)

 1. „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“
 2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“
 3. „Допълнително подпомагане на доходите на млади земеделски стопани“

 

Първите проекти на 7 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 бяха обсъдени на 16.11. 2020 г. в рамките на проведеното 3-то онлайн заседание на ТРГ, следващите проекти на 12 нови интервенции бяха обсъдени на 30.11.2020 г. по време на 4-тото онлайн заседание на ТРГ, а с новите 5 проекта на интервенции към началото на месец декември 2020 г. е ясна първоначалната визия за общо 24 интервенции (15 интервенции по ЕЗФРСР + 9 интервенции по ЕФГЗ)👇

Проекти на 15 интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР👇

Предложените към момента от МЗХГ проекти на 15 интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР, са познати от мерките/подмерките по Програмата за развитие на селските райони.

 1.  „Биологично земеделие“
 2.  „Плащания за природни или други специфични за района ограничения“
 3.  „Подпомагане развитието на малки земеделски стопанства“
 4.  „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“
 5.  „Инвестиции в земеделските стопанства“
 6.  „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“
 7.  „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“
 8. „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“
 9. „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
 10. „Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“
 11. „Подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори“
 12. „Първична преработка и маркетинг на дървесина“
 13. „Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие“
 14. „Консултантски услуги“
 15. „Обмен на знания и информация“

Проекти на 9 интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ👇

Предложени към момента от МЗХГ проекти на 6 интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ, които са познати от мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България:

 1. „Инвестиции в предприятия“
 2. „Преструктуриране и конверсия на лозя“
 3. „Популяризиране в трети държави“
 4. „Застраховане на реколтата“
 5. „Събиране на реколтата на зелено“
 6. „Информиране в държавите членки“

Предложени към момента от МЗХГ проекти на 3 интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ, които са познати от прилаганите схеми на директни плащания по Стълб 1 в програмния период 2014-2020.

 1. „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“
 2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“
 3. „Допълнително подпомагане на доходите на млади земеделски стопани“

👉С предложените от МЗХГ проекти на първите 7 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 можете да се запознате ТУК!

👉С предложените от МЗХГ проекти на следващите 12 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 можете да се запознате ТУК!

👉С предложените от МЗХГ проекти на последните към момента 5 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 можете да се запознате ТУК!

Какво следва?

Предстои МЗХГ да публикува протокол от проведеното 4- то заседание на ТРГ.

С утвърдените протоколи от проведените 1-во, 2-ро и 3- то заседание на ТРГ, както и с обобщените от МЗХГ писмени коментари, становища и предложения към 1-во, 2-ро, 3- то и 4-то онлайн заседания на ТРГ, можете да се зпаознаете ТУК.

По време на 3-тото онлайн заседание на ТРГ, зам.-минитър Василева поясни, че паралелно МЗХГ работи по Инвестиционната стратегия на Стратегчиеския план, по актуализирането на СПО-то, по анализа на финансовите инструменти и „всичко се движи паралелно, за да може в един момент да се съберат всички документи и да имаме завършен Стратегически план“.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Следва да се има предвид, че предлаганите от МЗХГ проекти на интервенции от Стратегическия план по ОСП не са окончателни и ще подлежат на промени, тъй като междуинституционалните преговори между Европейския парламент, Съвет на ЕС и Европейската комисия (ЕК) по законодателния пакет на ОСП след 2023 г. се очаква да продължат до пролетта на 2021 г., а след постигане на сделка по тях- ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС.

В перода май- юни 2021 г. се очаква да бъдат приети регламентите за ОСП, въз основа на които ЕК ще издаде и редица делигиращи регламенти и регламенти за изпълнение, с които да бъдат уредени детайлите по прилагането на основното законодателство и с които държавите членки трябва да се съобразят при разбработването на своите проекти на Стратегически планове по ОСП преди да ги представят за одобрение от ЕК. До 1 януари 2022 г. страните членки трябва да изпратят до ЕК за одобрение Сратегическите си планове за ОСП 2023-2027, а до тогава продължава процесът по разработването, общественото обсъждане и приемането на национално ниво на Стратегическия план по ОСП на България. Подпомагането по ОСП през преходните 2021 и 2022 година е обезпечено с приетия в края на декември миналата година РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!