На 17 декември 2020 г. ще се проведе шестото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Вече е ясна първоначалната визия за общо 32 интервенции (19 интервенции по ЕЗФРСР + 13 интервенции по ЕФГЗ).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 6-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 6-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят:

 • още 8 нови проекти на интервенции: 4 интервенции, финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР); 4 интервенции, финансирани по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ);
 • система за предварителни условия.

Проект на още 4 интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР

 1. Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации;
 2. Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари;
 3. Подкрепа на организации на производители или групи от производители;
 4. Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия.

19 са общо предложените към днешна дата от МЗХГ проекти на интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР, които са познати от мерките/подмерките по Програмата за развитие на селските райони. Кои са другите 15 можете да научите ТУК.

Проекти на още 4 интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ

 1. „Интервенция за дребни земеделски стопани“
 2. „Специално плащане за културата памук“
 3. Оперативни програми в сектор „Плодове и зеленчуци“
 4. Оперативни програми в други сектори

13 са общо предложените към днешна дата от МЗХГ проекти на интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ, които са познати от мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България, от схемите на директни плащания по Стълб 1 в програмния период 2014-2020 и подкрепата за оперативни програми в сектор „Плодове и зеленчуци“. Кои са другите 9 можете да научите ТУК.

Новост е проекта за интервенция „Оперативни програми в други сектори“, предвиждаща подпомагане на оперативни програми за признати организации на производители, групи производители, асоциации на организации на производители в секторите „Мляко и млечни продукти“, „Месо“ и „Зърнени култури“.

Система за предварителни условия

Ще бъдат обсъдени представените от МЗХГ:

 • ЗИУ (Законоустановени изисквания за управление) и
 • ДЗЕС (Стандарти за добро земеделско и екологично състояние 2021-2027)

 

 • Предложени от МЗХГ проекти на първите 7 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 12 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 4-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 5 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 5-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 8 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 6-то заседание на ТРГ и система за предварителни условия 👉 ТУК!

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Следва да се има предвид, че предлаганите от МЗХГ проекти на интервенции от Стратегическия план по ОСП не са окончателни и ще подлежат на промени, тъй като междуинституционалните преговори между Европейския парламент, Съвет на ЕС и Европейската комисия (ЕК) по законодателния пакет на ОСП след 2023 г. се очаква да продължат до пролетта на 2021 г., а след постигане на сделка по тях- ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС.

В перода май- юни 2021 г. се очаква да бъдат приети регламентите за ОСП, въз основа на които ЕК ще издаде и редица делигиращи регламенти и регламенти за изпълнение, с които да бъдат уредени детайлите по прилагането на основното законодателство и с които държавите членки трябва да се съобразят при разбработването на своите проекти на Стратегически планове по ОСП преди да ги представят за одобрение от ЕК. До 1 януари 2022 г. страните членки трябва да изпратят до ЕК за одобрение Сратегическите си планове за ОСП 2023-2027, а до тогава продължава процесът по разработването, общественото обсъждане и приемането на национално ниво на Стратегическия план по ОСП на България. Подпомагането по ОСП през преходните 2021 и 2022 година е обезпечено с приетия в края на декември миналата година РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!