Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Проучването предоставя моментна снимка на ситуацията по отношение на хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства в целия ЕС, както и препоръки за по-добра оценка на бъдещите постижения на ОСП 2023-2027 в това отношение. Подобряването на хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност са включени в една от десетте цели на новата ОСП „отговаряне на обществените изисквания за храна и здраве“.

Проучването е извършено от консорциум AGROSYNERGIE EEIG и изследва ефектите на инструментите и мерките на ОСП върху хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства. За тази цел е раазгледана ролята, изиграна от общата рамка на ОСП за прилагането на земеделски практики и съответните ефекти върху хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства в различни сектори на животновъдството (т.е. говеда, свине, овце/кози, домашни птици, включително кокошки носачки и зайци ). Анализът се фокусира върху програмния период 2014-2020 г. и разчита на информация, събрана от 17 казуси в целия ЕС, интервюта с ключови заинтересовани страни, анализ на данни и преглед на литературата. Шест допълнителни въпросника са били изпратени до Управляващите органи на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) с широкообхватно изпълнение на мярката, посветена на хуманното отношение към животните. Той показва кои инструменти и мерки на ОСП са допринесли за прилагането на практики за хуманно отношение към животните, напр. увеличено пространство, достъп на открито и т.н. и тяхното очаквано въздействие върху употребата на антимикробни средства. Разгледана е и ефективността и уместността на мерките по актуалните проблеми в различните сектори.

Основни констатации

Инструментите и мерките на ОСП имат способността да допринесат за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. В повечето от проучените региони/държави-членки хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства са разгледани най-вече чрез мерки за развитие на селските райони. Те се оказаха най-ефективни при комбиниране на инвестиции в по-добри производствни условия (сграден фонд), хранене и здравен мениджмънт. Например чрез повишаване на осведомеността сред фермерите чрез консултантски услуги, ангажименти и обучение. В повечето изследвани държави-членки/региони кръстосаното спазване чрез изискванията на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните и законодателството в областта на храните е било ефективно при влияние върху практиките на земеделските производители.

Натискът от гражданското общество може също да накара фермерите и управляващите органи да подкрепят промените в практиките. Например, маркетинговите стандарти за производство на яйца, определени на ниво ЕС, повлияха на потребителското търсене и избора на производство, като изискваха задължително етикетиране на яйцата според производствените системи и условията на отглеждане на кокошките носачки.

Като цяло изглежда, че ОСП е помогнала за подобряване на хуманното отношение към животните на местно ниво, в конкретни сектори и/или държави-членки и региони, в зависимост от избора на прилагане. Въпреки това остава трудно да се оцени действителните промени в практиките, предизвикани от инструментите на ОСП, тъй като липсват индикатори, които да документират напредъка, постигнат при прилагането на определени мерки, или съответните им ефекти.

Препоръки за следващата ОСП

За следващата ОСП основната препоръка е държавите-членки да прилагат по-широко разпространени мерки, насочени към хуманното отношение към животните. Следва да се разработи обща методология на ЕС за документиране на най-добрите практики за хуманно отношение към животните за прилагане във фермата със съответните цели.

Проучването предлага да се предостави изчерпателен преглед на броя на животните, засегнати от различни видове интервенции, насочени към хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства на национално ниво. За да се оценят правилно ефектите от ОСП, данните трябва да разграничават различните засегнати сектори (например едър рогат добитък, овце/кози, свине, домашни птици, зайци) и да използват броя на животните, а не броя на животинските единици. Консултантските услуги също трябва да се насърчават, тъй като те са доказали своята ефективност в повишаването на техническите познания на фермерите относно най-добрите практики за хуманно отношение към животните.

Друга препоръка е да се проучи разширяването на задължителното етикетиране към други сектори на животновъдството, като се посочат производствените системи или условията на отглеждане на етикета, подобно на настоящите стандарти за търговия с яйца.

И накрая, проучването предлага методология за намиране на индикатори за оценка на нивото на амбиция на целите за хуманно отношение към животните, предложени в стратегическите планове на ОСП. Той също така определя количествени цели за употребата на антимикробни средства, отразяващи усилията, които всяка държава-членка трябва да предприеме, за да се съобрази със стратегията „От фермата до трапезата“ за намаляване на ниво ЕС на продажбите на антимикробни средства за селскостопански животни с 50% до 2030 г.

👉С окончателния доклад от „Проучване на мерките и инструментите на ОСП, насърчаващи хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства“ („Study on CAP measures and instruments promoting animal welfare and reduction of antimicrobials use“) можете да се запознаете👉 ТУК!

Източник: https://ec.europa.eu/; https://op.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!