Съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) Всяка държава членка създава национална мрежа за общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „национална мрежа по ОСП“) с цел работа в мрежа на организации и администрации, консултанти, научни работници и други участници в процеса на иновации и други участници в областта на селското стопанство и развитието на селските райони на национално равнище най-късно 12 месеца след одобряването от Комисията на стратегическия план по ОСП. Националните мрежи по ОСП се основава на вече съществуващите практики и опит в работата в мрежа в държавата членка.

Стълб 2 на ОСП (ЕЗФРСР) може да подпомага действия, които са необходими за ефективното администриране и изпълнение на подпомагането във връзка със Стратегическия план по ОСП 2023-2027, включително създаването и обслужването на Националната мрежа за ОСП. Тези действия могат да се отнасят до предходни и последващи периоди на стратегическите планове по ОСП.

По отношение на програмен периода 2014-2020 г.

През програмен период 2014-2020 г. дейностите на Националната селска мрежа (НСМ)  са свързани с идентифициране, анализ и осигуряване на информация на добри практики, приложими в България и в страните от ЕС, разработване на теми касаещи иновации, енергия от възобновяеми източници, заетост в селските райони; идентифициране и обмен на опит и знания, включително в областта на административни правила, процедури и прилагащи механизми в рамките на Програмата; разработване и разпространение на теми, касаещи наблюдението и оценката, вкл. и дейности, свързани със споделянето и разпространението на резултатите от наблюдението и оценката на Програмата; осигуряване на информация за потребителите на мрежата – потенциалните бенефициенти по мерките от Програмата; подготовка и провеждане на информационни семинари и осигуряване на експертна помощ за развитие на капацитета на потенциалните бенефициенти; организиране на изследвания за нуждите на Програмата; съдействие в процеса на обучение и укрепване на капацитета на Местните инициативни групи по подхода ЛИДЕР; осигуряване на платформа за общуване и обмяна на идеи между представителите на съветническите и иновативните подпомагащи звена, и в това число създадените Оперативни групи по чл. 56 от Регламент на ЕС 1305/2013 и дейности за подкрепа и разпространение на проекти на Оперативните групи; представяне на Мрежата на България в Европейската мрежа за селските райони и сътрудничество с други Национални селски мрежи и Европейската мрежата за ЕПИ; насърчаване на иновациите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони.

Дейността на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ по ПРСР 2007-2013  в периода от 09 ноември 2012 г. до 31 декември 2015 г. се изпълнява от външен изпълнител, нает чрез обществена поръчка при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

В периода януари 2016 – февруари 2018 г. функции на ЗУ на НСМ са изпълнявани от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

На 10 април 2018 г. и със срок на действие 4 години (до 2022 г.) е сключен договор, чрез обществена поръчка на Министерство на земеделието, храните и горите за Изпълнител на функциите на ЗУ на НСМ за периода 2014-2020 г.

Повече информация за историята по изграждането на НСМ в България, както и за НСМ 2014-2020 можете да откриете в секция „За НСМ“. ТУК са представени изпълнените от ЗУ на НСМ дейности и събития в рамките на проекта, а с работата на тематичните работни групи, сформирани към НСМ можете да се запознаете ТУК.

Националната мрежа по ОСП има следните цели:

 1. засилване на участието на всички заинтересовани страни в изпълнението на стратегическите планове по ОСП и, когато е целесъобразно, при изготвянето им, както и осигуряване участието на нови участници в Мрежата в т.ч. обединяване на по-голям брой и по-широк кръг от участници от частния и публичния сектор, научноизследователски и образователни организации, субекти от системата за съвети в земеделието, партньорства за научноизследователска и развойна дейност, тематични мрежи и изследователски центрове.
 2. съдействие на администрациите на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП и прехода към основан на качеството на изпълнението модел за осъществяване на политиката;
 3. участие в повишаване на качеството при изпълнението на стратегическите планове по ОСП;
 4. участие в информирането на обществеността и потенциалните бенефициенти относно ОСП и възможностите за финансиране;
 5. насърчаване на иновациите в селското стопанство и развитието на селските райони и подкрепа за партньорското обучение и включването на всички заинтересовани страни в процеса на обмен и изграждане на знания и тяхното взаимодействие;
 6. участие в изграждането на капацитета и дейностите за мониторинг и оценка, чрез осигуряване на подкрепа на УО по отношение изпълнението на дейностите за мониторинг и оценка на стратегическия план по ОСП;
 7. допринасяне за разпространението на резултатите от стратегическите планове по ОСП.

Националната мрежа по ОСП ще има следните задачи, за постигането на 7-те цели:

 • събиране, анализ и разпространение на информация за изпълнените или подкрепените по стратегическите планове по ОСП действия и добри практики, както и анализ на развитието в селското стопанство и селските райони, имащо отношение към специфичните цели;
 • допринасяне за изграждането на капацитет за администрациите на държавите членки и на други участници в изпълнението на стратегическите планове по ОСП, включително по отношение на процесите за мониторинг и оценка;
 • улесняване на разпространението на данните относно мониторинга, оценката и качеството на изпълнение на стратегическите планове по ОСП;
 • създаване на тематични платформи, организиране на форуми и прояви, за да се улеснят обменът на опит между заинтересованите страни и партньорското обучение, включително, когато е приложимо, обмен с мрежи в трети държави;
 • разширяване на информационното покритие с включване на нови теми от областта на политиките по Стълб I, както и NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Европейски зелен пакт и свързаните с него нови инициативи, касаещи агро-хранителната верига и биоразнообразието и интегрирането им с ОСП за периода 2023-2027;
 • организиране и провеждане на работни срещи, конференции, тематични работни групи, технически демонстрации и др. за подпомагане на работата на оперативните групи в рамките на ЕПИ, посочени в член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115, местните групи за действие, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) 2021/1060 или подобни структури за местно развитие, включително за транснационално сътрудничество, вкл. и за взаимодействие с програма „Хоризонт Европа“;
 • събиране на информация и улесняване на разпространението ѝ, вкл. и за програма „Хоризонт Европа“, както и работа в мрежи от финансирани структури и проекти, като например местните групи за действие, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и еквивалентни структури и проекти;
 • идентифициране на потенциални партньори и осигуряване на подкрепа на обмен на знания и иновации в селското стопанство между партньори в системата AKIS;
 • осигуряване на информация относно възможностите за финансиране по програма „Хоризонт Европа“, инициативата на ЕК за въглеродно земеделие, както и представяне на успешно завършени проекти по „Хоризонт 2020“;
 • подпомагане за проекти за сътрудничество между оперативните групи в рамките на ЕПИ, посочени в член 127, параграф 3 от настоящия регламент, местните групи за действие, посочени в член 33 от Регламент (ЕС) 2021/1060, или подобни структури за местно развитие, включително за транснационално сътрудничество;
 • включване на нови членове в областта на заинтересованост, покриваща политиките на Стълб I;
 • изграждане на връзки с други финансирани от Съюза стратегии или мрежи;
 • допринасяне за по-нататъшното развитие на ОСП и подготовка на следващия програмен период;
 • участие в дейностите на Европейската мрежа по ОСП, чрез: активно участие в събитията на европейската мрежа (срещи, конференции, работни групи и др.), осигуряване на информация за целите на функционирането на европейската мрежа и др.

Като част от гореспоменатите задачи,  Националната мрежа по ОСП ще подкрепя обмена на знания и иновации в селското стопанство между партньори в системата AKIS в България

Тази подкрепа ще включва:

 • улесняване на обмена на знания и работа в мрежа между заинтересованите страни в на системата AKIS (представители на научните среди, фермери и други заинтересовани страни );
 • осигуряване на платформи, организиране на форуми и прояви за обмен на знания и сътрудничество;
 • подкрепа за установяване на сътрудничество, подготовка и изпълнение на интерактивни проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ;
 • насърчаване на добри практики при създаване и внедряване на нови или иновативни решения в системата AKIS;
 • повишаване нивото на знания и умения на заинтересованите страни в системата AKIS;
 • разпространение на информация за реализирани дейности и иновативни решения в рамките на системата AKIS.

 

Националната мрежа по ОСП ще има следната структура и функции:

 • ЗУ на Мрежата, което на централно ниво ще отговаря за администрирането, управлението и прилагането на дейностите и задачите на Мрежата, свързани с постигането на заложените по-горе цели. ЗУ разписва План за действие и действа при одобрен такъв от УО, в който План са очертани основните дейности и срокове на Мрежата за периода на нейното функциониране. Като неразделна част от Плана за действие се разработват и Вътрешни правила за работа, регламентиращи организацията на дейностите и начинът на тяхното изпълнение. Планът за действие може да бъде допълван и актуализиран, в зависимост от нуждите и промените, настъпили след неготово стартиране.
 • Представителство на Мрежата: Националната мрежа по ОСП се представлява чрез определени от ЗУ ключови експерти пред Комитета за наблюдение на СП по ОСП, работни групи/др. формати към МЗм и всички останали партньори на Мрежата у нас и в ЕС;
 • Експертен капацитет: ЗУ на Националната мрежа по ОСП разполага с необходимия експертен капацитет, представен на национално ниво от ключови и неключови експерти, а на регионално ниво от 28 регионални координатори. Експертният екип на ЗУ осигурява плавен преход и приемственост с постиженията на ЗУ на НСМ към ПРСР 2014-2020.

 

28-те регионални координатори на Мрежата ще са разположени в 28-те областни града на страната и на местно ниво ще отговарят за администрирането и прилагането на дейностите и задачите на Мрежата. Те действат като информационна точка и канал на Мрежата за съответната област. Регионалните координатори са на пряко подчинение на Звеното за управление на Мрежата. Функциите по насърчаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни в процес на изграждане на знания, както и подпомагане внедряването на иновациите, ще се осъществяват и от 28-те регионални звена, като ще се цели да се обхване по-голяма част от земеделските стопани чрез изградените връзки на локално ниво и познаване на специфичните канали за разпространение на информация сред местните общности. Обменът на информация и знания ще се базира и на подхода „отдолу-нагоре“ чрез организиране на информационни събития, семинари и посещения на стопанства за споделяне на добри практики по заявка от участниците в Мрежата. Основна роля регионалните координатори имат и в: насърчаване включването на нови членове в Мрежата и подновяването на комуникацията с членове от предходния програмен период; участие в механизми за събиране и разпространяване на информация и материали, вкл. в идентифициране и описание на добри практики от прилагането на ПРСР 2014-2020 и СП по ОСП; промотиране и популяризиране на Мрежата и привличане на заинтересовани страни към изпълняваните от нея дейности; изграждане и поддържане на ефективна активна връзка с представителите на Областни информационни центъра (ОИЦ) с цел обмен на информация и въпроси, свързани с ПРСР 2014-2020, СП по ОСП и капацитета на Мрежата и др. При необходимост,  към структурната организация на Мрежата могат да бъдат временно или постоянно създавани и други звена като: тематични работни групи, координационни звена, експертни комитети и др., в зависимост от нуждите от тяхното създаване. Право на подобни инициативи имат членовете на Мрежата, които представляват организации, работещи в областта на специфичните цели на Стратегическия план; членовете на Комитета за наблюдение на СП по ОСП; секторната администрация; експерти от ЗУ на Мрежата и УО.

Членството в Мрежата

Членството в Мрежата е отворено, неформално, основано на доброволно сътрудничество и социална отговорност. Мрежата обединява държавни и местни власти,институции и всички заинтересовани страни от селското стопанство и селските райони представители на научната общност, изследователски и консултантски институции, неправителствени организации, земеделски стопани, местни групи за действие, екологични организации и пр. Мрежата може да включва организации на национално, регионално и местно ниво, участващи в процесите на развитие на земеделието, селските райони, горското стопанствохранително-вкусовия сектор, икономически и социални партньори, организации, отговорни за околната среда, насърчаването на равенството и недискриминацията между жените и мъжете и гражданското общество. Членове на Национална мрежа по ОСП могат да бъдат физически и юридически лица, всяка институция, административна структура, граждански организации, мрежи, общини, МИГ и други лица, които са заинтересовани от участие в развитието на селското стопанство и селските райони. За участие може да бъде привлечено Министерство на образованието и науката, в контекста на възможни програми за иновации и дигитализация в областта на селското стопанство. За членство в Мрежата може да бъде подадена заявка на https://ruralnet.bg/, като участието е на доброволен принцип и за членство не се изискват членски или други парични вноски.

Връзка на Национална мрежа по ОСП с AKIS

ЗУ на Мрежата и неговите 28 регионални координатори ще осъществяват функции по създаване и заздравяване на връзките между земеделските стопани, неправителствени организации, администрацията, Национална служба за съвети в земеделието, висшите учебни заведения, професионалните гимназии обучаващите организации, научните институти и други участници в иновациите в областта на земеделието и развитието на селските райони на национално ниво.  Мрежата ще съдейства за споделянето на знания между участниците в системата AKIS чрез организиране на информационни събития, представяне на добри практики за проекти, реализирани с подкрепа от ОСП, информация и разяснения за възможностите за подпомагане по ОСП. Мрежата ще подпомага внедряването и по-широкото разпространение на иновациите и дигитализацията, чрез:

 • организиране на информационни събития между земеделските асоциации и научните институти/университети, (ССА включително) за представяне на планираните от науката иновационни проекти. Получаване на обратна връзка от земеделските стопани за възможностите за подобряване на пазарната ориентация и приложимостта на идейните проекти чрез по-доброто им синхронизиране с реалните проблеми на земеделските производители;
 • набелязване на основни предизвикателства, посочени от фермерите, за преодоляване чрез иновативни проекти или  цифрови технологии и очертаване на потенциални проектни идеи;
 • представяне на възможностите за финансиране на проекти за иновации и дигитализация пред земеделския сектор, науката и партньори от сферата на информационните технологии, включително възможностите за формиране на оперативни групи;
 • организиране и провеждане на учебни пътувания и за обмен на опит в чужбина, както и обмен с други мрежи в ЕС;
 • разпространение на информация за одобрени проекти за иновации, етапа на тяхното изпълнение и резултатите от реализацията им в междинен или финален етап на изпълнението;
 • привличане на партньори от сферата на информационните технологии и създаване на връзки между тях и земеделската общност. Обмен на информация за трудностите, които земеделските стопани срещат и предимствата на информационните технологии за тяхното преодоляване, за възможностите за дигитализиране на производствени и административни процеси в стопанствата и дейности, които могат да бъдат финансирани с инструментите на ОСП;
 • под формата на платформи ще популяризира резултати и постижения, както и полезните взаимодействия между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“, които следва да насърчават оптималното използване от ЕЗФРСР на резултатите от научни изследвания и иновации, и по-специално тези, произтичащи от програмата „Хоризонт Европа“ и проектите в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за „селскостопанска производителност и устойчивост“, водещи до иновации в сектора на селското стопанство и в селските райони.

Индикативен график за стартиране на Националната мрежа по ОСП:

 • До края на 2022 г. ще бъдат предприети действия по подготовка на тръжна документация, вкл. техническа спецификация и обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за Звено за управление на Националната мрежа по ОСП;
 • След провеждане на обществената поръчка се предвижда сключване на договор с избрания изпълнител през 2023г.

Следва да се отчете възможността от евентуално обжалване (съгласно ЗОП) на избора на изпълнител, което може да забави сключването на договор.

Финансиране на Национална мрежа по ОСП

От бюджета на техническата помощ на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 се заделя сума в размер до 2% за създаване и обслужване на Национална мрежа по общата селскостопанска политика.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!