В брой 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. чрез § 8 от Преходни и заключителни разпоредни на обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 2) се въвежда допълнение в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020.

Единствената влязла в сила с днешното обнародване промяна касае изискването по направление „Контрол на почвената ерозия“ за предоставяне до 15 юли за годината на кандидатстване на оценка, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване (по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения).

Съгласно обнародваната промяна оценка може да не се предоставя, когато целият парцел с трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията, а до 15 юли Министерството на земеделието, храните и горите ще предоставя информация за тези имоти на ДФЗ – РА.

Припомняме, че съгласно нормативните промени в мярка 10 от март 2021 г. за трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

С обнародваната НИД на Наредба № 2 се въвеждат промени в 3 наредби:

👉Запознайте се с пълния текст на👉Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020, съдържащ обнародваните на 20.04.2021 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!