Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува днес (22 април) образец на Заявление за подпомагане/заявление за плащане за 2021 година по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020.

Приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 се провежда в периода от 8 април до 14 май 2021 г., съгласно Заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

👉Образец на Заявление за подпомагане/плащане за 2021 г. по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в рамките на финансовите средства по мярката и е до размера на левовата равностойност на 14 032 902 евро. Подробните изисквания и наборът документи за участие по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г (последно обнародвани промени в ДВ бр. 17 от 26.02.2021 г.,в сила от 26.02.2021 г.). Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие са публикувани в👉 сайата на ДФЗ.

Основни нормативни промени в марка 14 от 2021 г.

  • въвеждат се по-високи нива  на подпомагане по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ и подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, приложими за кампания 2021 и след нея;
  • въвежда се ново изискване при промяна на обстоятелствата в становището, издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, да се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
  • прецизира се текста чрез допълнението, че заявление за подпомагане/плащане ще е по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА и на МЗХГ; в тази връзка се отменя Приложение № 4 (съдържащо образец на заявление за подпомагане/плащане).

👉Мярка 14 от ПРСР 2014-2020 ще е отворена в периода от 8 април до 14 май 2021 г.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!